Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Trondheim

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Trondheim

Trondheim har få meter kommunal veg per innbygger, men litt mer veg som er tilrettelagt for syklende enn gjennomsnittet sammenlignet med de andre kommunene i ASSS

Trondheim hadde høyeste driftsutgifter per meter veg uten avskrivninger på kr 418,- i 2017, av det ble kr 116,- ført på vedlikehold. Dvs at kommunen drifta de kommunale vegene for kr 302,- per meter veg i 2017 – og det var høyest i ASSS. Høye kostnader på alle driftsområdene ser ut til å være forklaringen på de svært høye driftsutgiftene. Tjenesteprofilene indikerer at det brukes svært mye ressurser til drift av kommunale veger sammenlignet med gjennomsnittet i nettverket. Trondheim har manuelt rapportert om de høyeste driftsutgiftene i nettverket per meter kommunal veg uten avskrivninger til bru, tunell og vegkonstruksjoner, skilt/trafikk-sikring, vegdekker og vinterdrift.

Andel driftsutgifter ført på art for vedlikehold var 28 %, litt over snitt i nettverket. Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift brukte Trondheim nest mest kr 173 per meter veg til ordinære driftsoppgaver. Trondheim brukte mest investeringsmidler kr 458 per meter veg – 50 % mer enn Oslo, og har manuelt rapportert om bruk av bare 16 kr per meter veg i investeringsmidler til vegdekker i 2017.

Styringsindikatorene indikerer at kommunen ikke har fått ut gevinsten av de store satsingene på rebilitering og vedlikehold av vegdekker finansiert med driftsmidler og de store investeringene på de kommunale vegene, da standard/tilstand på gater og samleveger var under snitt og kommunen har nest høyest vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene. Tilstandskartleggingen indikerer at Trondheim kan ha holdt nede utgifts/vedlikeholdsnivået i mange år ved å tære på vegkapitalen.

Oppdatert kartlegging av tilstand og vedlikeholdsetterslep sammen med kvalitetssikring av regnskapspraksis på riktig føring av utgifter på art for vedlikehold kan vise om de siste års satsing med investeringer på de kommunale vegene har redusert vedlikeholdsetterslepet og styrket vegkapitalen.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017