Publisert: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Trondheims score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Trondheims produksjon innenfor grunnskole 1,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Trondheim scoret lavest på indikatoren nasjonale prøver 5. trinn som lå 4,2 prosent under ASSS-snittet. Motsatt scoret Trondheim høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 7,4 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Trondheim har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 1,8 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren antall elever og eksamen og indikatoren antall elever og nasjonale prøver 5. trinn mest opp med 2,3 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med henholdsvis 1,4 og 1,3 prosent. Indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO gikk ned med 1,2 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Trondheims score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Trondheims produksjon innenfor barnehager 5,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim scoret høyest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 19,3 prosent over ASSS-snittet.  Trondheim scoret lavest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 6,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Trondheim har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 0,9 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

I Trondheim gikk alle indikatorene innenfor barnehager opp fra 2016 til 2017.  Indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning gikk mest opp med 3,2 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Trondheims score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Trondheims produksjon innenfor barnevern 16,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 44,4 prosent over ASSS-snittet. Trondheim scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 22,7 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Trondheim har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim oppmed 4,7 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet mest opp med 27,1 prosent. I tillegg gikk indikatoren barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan opp med 17,2 prosent og indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder gikk opp med 15,0 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet ned med 2,1 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Trondheims score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Trondheims produksjon innenfor kommunehelse 2,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Trondheim hadde lavest score på indikatoren legetimer per uke som lå 15,4 prosent under ASSS-snittet og indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn lå 11,5 prosent under. Trondheim hadde høyest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 13,5 prosent over ASSS-snittet og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst lå 6,0 prosent over.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Trondheim har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 3,9 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter mest opp med 14,9 prosent og indikatoren fysioterapeuttimer gikk opp med 5,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst ned med 1,8 prosent og indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll gikk ned med 1,5 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Trondheims score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Trondheims produksjon innenfor pleie og omsorg 0,8 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim hadde høyest score på indikatoren tidsbegrenset opphold i institusjon som lå 95,0 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer dagsenter lå 21,2 prosent over. Trondheim hadde lavest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 52,1 prosent under ASSS-snittet og indikatoren fysioterapeuttimer per beboer lå 38,8 prosent under.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Trondheim har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Trondheim opp med 4,0 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Trondheim gikk indikatoren tidsbegrenset opphold i institusjon og legetimer mest opp med henholdsvis 15,9 og 15,2 prosent. Motsatt gikk indikatoren langtidsopphold i institusjon ned med 3,4 prosent.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Trondheims score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

I 2017 var Trondheims produksjon innenfor sosiale tjenester 5,2 prosent høyere enn ASSS-snittet. Trondheim hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 22,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren mottakere av sosialhjelpsmottakere 25 år og over lå 20,1 prosent over ASSS-snittet. Trondheim hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 28,1 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Trondheim hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017