Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Trondheim

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Bistandsbehovet hos hjemmetjenestemottakerne 0-66 år er høyest blant kommunene, 9 % høyere enn gjennomsnitt ASSS, mens utgiftene per mottaker av hjemmetjenester i denne aldersgruppen ligger 7 % under ASSS-snittet.  

Trondheim har høy andel yngre beboere i institusjon, 20 % over snittet. 

Trondheim har en noe lavere andel utviklingshemmede over 18 år som bor i bolig med fast tilknyttet personale hele døgnet enn ASSS-snittet. Den totale ressursbruken til denne brukergruppen (utgifter til bolig, aktivitetstilbud, avlastning, omsorgsstønad og kjøp av tjenester fra private/ideelle bedrifter, fratrukket refusjon for ressurskrevende brukere), viser at Trondheim kommune var blant ASSS-kommunene som brukte minst (76 % av ASSS-snitt).   

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Hjemmetjenestebrukerne 67 år og eldre i Trondheim har det høyeste gjennomsnittlige bistandsbehovet blant ASSS-kommunene, mens utgiftene til disse brukerne ligger under snitt på 86 %.  

Trondheim ligger høyt blant ASSS-kommunene når det gjelder andelen av innbyggere 80 år og over som bor på institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg. Dekningsgraden for hjemmetjenester i denne aldersgruppen ligger litt under snittet for ASSS.  

Brutto driftsutgifter per institusjonsplass i Trondheim ligger 7 % under snitt ASSS, mens andelen institusjonsbeboere med omfattende bistandsbehov er høyere enn snittet.  

Tilgang på lege i institusjon er 29 % lavere i Trondheim enn gjennomsnitt ASSS i 2017. Med dette ligger kommunen lavest i ASSS.