Publisert: 16.09.2018

Grunnlag for tallene

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Trondheim kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi 2015-2017

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Figuren under viser hovedtallene for drift og investering i Trondheim de siste tre årene.

I Trondheim gikk brutto driftsresultat ned fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene. Netto driftsresultat utgjorde 713 mill. kr eller 4,8 prosent av driftsinntektene i 2017, mens det utgjorde 5,2 prosent av driftsinntektene i 2016. Reduksjonen i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 kom som resultat av redusert brutto driftsresultat og økte netto avdragsutgifter, mens økte renteinntekter og reduserte renteutgifter trakk i motsatt retning.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Trondheim et overskudd før lån på 331 mill. kroner eller 2,2 prosent av driftsinntektene. Året før hadde Trondheim et overskudd før lån på 0,8 prosent av driftsinntektene Endringen fra 2016 til 2017 skyldes reduserte netto investeringsutgifter, økte renteinntekter og reduserte renteutgifter, mens redusert brutto driftsresultat trakk i motsatt retning.   

Trondheim kommune. Hovedtall for drift og investering

Figur 1 og tabell 1 fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Trondheim et redusert finansieringsbehov på 59 mill. kroner. De to foregående årene bidro premieavviket til å redusere finansieringsbehovet med 52 mill. kr i 2016 og 31 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Trondheim kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl. Oslo) 2015-2017

Over så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Trondheim kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Trondheim kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Trondheim sammenliknes med seg selv, er Trondheim utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figuren under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Trondheim og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Trondheim enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Trondheim har hatt en annen utvikling enn de øvrige ASSS-kommunene.

Figuren viser at Trondheim hadde lavere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015- 2017.  Figuren viser også at Trondheims brutto driftsresultat gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Trondheims brutto driftsresultat 0,5 prosentenheter eller om lag 75 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene. 

Figuren over viser videre at Trondheim hadde høyere renteinntekter, lavere renteutgifter og lavere netto avdragsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Samlet bidro dette til at Trondheim fikk et netto driftsresultat som var 0,4 prosentenheter eller 60 mill. kroner lavere enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017.

Trondheim hadde lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, og netto investeringsutgifter gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. Trondheims netto investeringsutgifter i 2017 var 2,5 prosentenheter eller om lag 370 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Trondheim hadde høyere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Dette var et resultat av lavere netto investeringsutgifter og høyere renteinntekter, mens lavere brutto driftsresultat og høyere renteutgifter trakk i motsatt retning.  Avviket mellom Trondheim og de øvrige ASSS-kommunene på 2,2 prosentenheter utgjorde om lag 330 mill. kroner.  

Premieavviket ga Trondheim et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 22 mill. kr lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Trondheims finansieringsbehov om lag 66 mill. kroner lavere enn de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 34 mill. kroner høyere. Dette fanges ikke opp av figuren.