Publisert: 17.09.2018

Trondheim hadde et netto driftsresultat i 2017 på 4,8 prosent. Dette var en nedgang fra året før. Samtidig hadde kommunen en nedgang i netto investeringsutgifter sett i forhold til inntektene. Samlet sett gjorde dette at Trondheim kom ut med et høyere overskudd før lån enn året før. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 45 prosent av inntektene i 2016 til 40 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Trondheim i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde de øvrige ASSS-kommunene ikke samme nedgang i netto driftsresultat som Trondheim. De øvrige ASSS-kommunene hadde heller ikke samme nedgang i netto investeringsutgifter som Trondheim. I både 2016 og 2017 hadde Trondheim lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Sett i forhold til inntektene var Trondheim kommunes netto gjeld om lag 15 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, mens forskjellen i 2016 var om lag 11 prosentenheter. 

I 2017 var inntektene i Trondheim om lag det samme som landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc.. Trondheim hadde kommunen relativt sett lave utgifter til pleie og omsorg, renter og avdrag og administrasjon målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt høye utgifter til barnevern, et relativt høyt netto driftsresultat og relativt høye utgifter i sektorene som ikke inngår i inntektssystemet (VAR). Også målt i prosent hadde Trondheim relativt sett høyest utgifter til barnevern. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Trondheim om lag 2 prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag den samme som ASSS-snittet. Trondheims produksjon av tjenester økte mer enn utgiftsbehovet, mens det var en nedgang i effektivitet på om lag 1 prosent. 

I 2017 hadde Trondheim høyest produksjon innenfor barnevern, men samtidig var dette den tjenesten som var minst effektiv. Trondheim var mest effektiv innenfor pleie og omsorg og sosialtjenesteFra 2016 til 2017 hadde Trondheim en klar økning i tjenesteproduksjonen innenfor barnevern, pleie og omsorg og kommunehelseDet var en økning i effektivitet innenfor grunnskole.