Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Trondheim

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Trondheim prioriterer kommunehelsetjenester, sett under ett, høyest av alle ASSS-kommunene, og hevder at de har en bevisst og langsiktig strategi for tjenesten om tidlig innsats.

Kommunens ressursbruk er 17 % høyere enn ASSS-snittet i 2017 og var 12 % over snitt og høyest også i 2016.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 14 % høyere enn snittet, og har steget med 6 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelse-tjenester i Trondheim er høy i 2017. Den var på 12,6 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 6,9 %.

Det ser ut som om veksten i 2017 i hovedsak ble fordelt mellom to av de tre deltjenestene. Trondheim hadde størst økning av ASSS-kommunene på diagnose, behandling og rehabilitering. Kommunen har hatt og har fortsatt høyest nivå på utgifter til helsestasjon/skolehelse sammenlignet med de andre, men var likevel blant de tre som hadde størst økning i 2017.

Trondheim bruker 5 % av kommunens totale nettoutgifter til kommunehelsetjenesten, og det er nest høyest av ASSS-kommunene.

Dekningsgrader

Årsverk totalt på helsestasjonen viser at Trondheim i 2017 var betydelig lavere enn gjennomsnittet for ASSS kommunene; 11 % under. Kommunen var lavest av alle i 2016. Årsverksinnsatsen på helse-stasjonen totalt har økt betydelig fra 2016 til 2017. Årsverk av helsesøstre isolert, har også økt. På denne indikatoren har kommunen nærmet seg ASSS-snittet, selv om nivået fortsatt er 9 % lavere.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år er lav i Trondheim. Bemanningen er tverrfaglig. Tallene fra den manuelle rapporteringen viser at årsverk til aldersgruppen 0-5 år har økt fra 2016 til 2017. Imidlertid har økningen i Trondheim vært mindre enn gjennomsnittlig for ASSS, og i profilen har kommunen sunket med 3 % i forhold til 2016 sammenlignet med de andre kommunene. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 93 % i 2017, og andelen har variert fra 87 % til 93 % i treårsperioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år har også økt i 2017. De fleste kommunene har økt innsatsen siste år. Trondheim har økt mer enn gjennomsnittlig for ASSS, og nivået har steget i forhold til ASSS-snittet sammenlignet med 2016. Kommunen er likevel 17 % lavere enn ASSS-gjennomsnittet og lavest av alle kommunene.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har økt noe i perioden. Her opplyser kommunen spesielt at i Trondheim er det fysioterapitjenesten som har ansvar for gjennomføring av 4-måneders konsultasjonen på helsestasjonen.

Blant ASSS-kommunene er det Trondheim som har høyest årsverksinnsats av ergoterapeuter. Kommunen selv mener de har ansatt ergoterapeuter for å løse flere oppgaver enn i andre kommuner, f.eks. forebyggende hjemmebesøk, aktivitetstiltak, skolehelsetjeneste samt rehabilitering.

Legeårsverkene pr. 10 000 innbyggere har hatt samme nivå hvert år i perioden. Kommunen har ikke ledig liste-kapasitet i 2017.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten har gått opp siden i fjor, fra 8,9 % til 9,2 %, og kommunen er 3 % høyere enn snitt ASSS i 2017.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var nest høyest blant ASSS-kommunene.