Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Trondheim

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Trondheim

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen 1.-10. trinn er noe lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. 

En stor andel elever med spesialundervisning gir høyere driftsutgifter på skoleområdet, men antall årstimer spesialundervisning pr elev har også betydning for det totale ressursbehovet. Andelen elever med spesialundervisning er 7,8 prosent av alle elevene i Trondheim. Dette er noe høyere enn i 2016 og høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Når vi går inn og ser på trinnfordeling, er imidlertid andelen lavere på 5.-7. trinn enn gjennomsnittet i ASSS. Elever som får spesialundervisning, får færre timer enn gjennomsnittet. Det er med andre ord en større andel elever som får spesialundervisning, men de som får, får færre timer enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket.  

Sykefraværet er på 8,6 prosent, noe over gjennomsnittet i ASSS-nettverket.   

Utviklingen for indikatorene nevnt over bidrar til økte ressursbehov, men Trondheim har netto driftsutgifter per elev noe under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette gjelder også når det prisjusteres. Når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, har Trondheim noe høyere ressursbruk enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Utviklingen er interessant og gir grunnlag for nærmere analyse. 

Trondheim har resultater på Nasjonale prøver som er tett opp mot gjennomsnittet i ASSS. På 5. trinn er en større andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn i 2016, og også på 8. trinn har det vært en økning fra i andelen elever på de høyeste mestringsnivåene. På 9. trinn har Trondheim en lavere andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn i 2016, og dette er lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Eksamensresultatene i Trondheim er som gjennomsnittet. 

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.