Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Trondheim

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Ressurser og forpliktelse i balanse

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger noe over på barnehage og grunnskole. For areal pr barn i barnehage er nettverkssnittet i 2017 12,8 m2/barn i barnehage. Trondheims tall er samme år 14,5 m2/barn i barnehage. I grunnskolen er nettverkssnittet i 2017 17,0 m2/elev i kommunal grunnskole og Trondheim har samme år 18,0 m2/elev. For areal pr beboer i institusjon ligger Trondheim på 110,8 m2/beboer i 2017, og nettverkssnittet er 101,3 m2/beboer. Trondheims tall er stigende.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen for 2016 og 2017 ligger under nettverkssnittet. For 2017 ligger driftskostnadene (kr/m2) for både administrasjons-, barnehage- og skolebygg under nettverkssnittet. Kostnadene for drift av institusjonslokaler ligger i 2017 på 110,8 kr/m2 i Trondheim mot 101,3 kr/m2 i nettverkssnitt.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Trondheim i 2017 er på 142 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er svakt synkende i treårsperioden.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Trondheim lå på 158 kr/m2. Verdiene for kommunen er svakt økende i treårsperioden.