Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Trondheim

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Trondheim

Trondheim bruker 45 % mer på barneverntjenester i forhold til gjennomsnittet for ASSS-kommunene når vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.  

Andel barn med undersøkelse er på 3,5 % i forhold til innbyggere 0-17 år, og ligger 16 % under snittet for de andre ASSS-kommunene. Andelen barn med barneverntiltak er også under ASSS-snitt. Den lave dekningsgraden skyldes at kommunen iverksetter en del hjelpetiltak gjennom andre hjelpetjenester og at terskelen for å få barneverntiltak er høyere. Denne praksisen vanskeliggjør sammenligning med de andre kommunene på indikatorene dekningsgrad og enhetskostnad. 

Andel barn som er plassert sett ut fra innbyggere 0-17 år ligger 28 % over ASSS-snitt. Det er verdt å merke seg at nesten en tredjedel av barna som er plassert utenfor hjemmet er enslige mindreårige flykninger kommunen har vedtatt å bosette.  

Brutto driftsutgifter pr barn til drift av barneverntjenesten (f 244) har over tid vært høye, og dette skyldes i hovedsak lave dekningsgrader. Utgiftene på denne funksjonen er i hovedsak knyttet til lønn. Sammenlignet med de øvrige kommunene i nettverket har Trondheim en svært god saksbehandlerkapasitet.  

Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) er de høyeste i ASSS-nettverket. Trondheim kommune har valgt en strategi hvor lette tiltak gis av tjenester utenfor barnevernet. En konsekvens av dette er at de barna som får hjelpetiltak av barnevernet har større behov og behov for mer ressurskrevende tiltak. Kommunen har også bygget opp et omfattende tiltaksapparat som gir en høy enhetskostnad.  

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) er også høyest i nettverket. Bruttoutgifter per enslige mindreårige er i snitt høyere enn utgifter for øvrige plasserte barn. Siden volumet enslige mindreårige er høyere, driver dette opp gjennomsnittsprisen per barn som er plassert fra Trondheim kommune. I tillegg har enhetskostnaden økt med 22,5 % fra 2016, det skyldes i hovedsak en ompostering av flere stillinger for oppfølging av fosterhjem fra f 244 til f 252 i 2017.