Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Trondheim

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Trondheim

I Trondheim er netto driftsutgifter 6 prosent høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Kommunen har gjennomsnittlige enhetskostnader og ligger over snittet i ressursbruk i forhold til utgiftsbehov. Enhetskostnaden ligger på snittet i nettverket.

Dekningsgraden for 1-2 åringer med barnehageplass er 7,1 prosent over gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Dekningsgraden for 3-5 åringer er den høyeste i nettverket og 2,3 prosent over snittet. I Trondheim økte andelen 1-2-åringer med barnehageplass fra 2015 til 2016,med 0,7 prosentpoeng. Andelen øker også i. 2017 og dekningsgraden er 89,4 prosent.

Bemanningstettheten er lik i private og kommunale barnehager i Trondheim. Den kan ses som uendret fra 2016 og antall barn per ansatt er høyere enn gjennomsnittet i ASSS. Antall barn per ansatt i private barnehager er 6,3 og høyest i nettverket.

Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning stiger 1,1 prosentpoeng og er er 4,6 prosent over gjennomsnittet for ASSS. Andelen menn er 1,1 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene

Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgraden for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andelen ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg har sykefraværet betydning. I Trondheim vil høy dekningsgrad for 1-2 åringer og høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning bidra til høyere utgifter.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. Trondheim har relativt lav bemanningstetthet og en høy andel med barnehagelærerutdanning. Kvaliteten påvirkes positivt av høy andel ansatte med barnehagelærerutdanning. Høyt sykefravær kan utfordre kvaliteten.

Foreldrene er noe mindre fornøyd, og på brukertilfredshet skårer kommunen 5,1 (skala fra 1-6) som er det laveste i nettverket.