Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Tromsø

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Ressursbruksindikatoren viser at Tromsøs ressursbruk ligger akkurat på snittet i ASSS. Ressursbruken øker siden forrige rapportering, men er fortsatt blant de laveste sammenlignet med ASSS. Dette gjenspeiler seg også i kommunens netto driftsutgifter. Nivået på driftsutgifter til personer med rusproblemer skyldes en feilføring.

Mer om føringer av utgifter til rusavhengige i Tromsø kommune

Årsaken til at Tromsø ligger 62 % lavere enn snittet er at de har ført tjenester til rusavhengige som bor i egen eller kommunal bolig på KOSTRA-funksjon 254 Helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende, da disse mottar tjenester som faller inn under § 3-2 i helse- og omsorgstjenesteloven, helsetjenester i hjemmet, personlig assistanse, herunder praktisk bistand. 

Tromsø ligger like under snittet i ASSS på alle dekningsgrader. Andelen unge mottakere går ned, mens andelen sosialhjelpsmottakere i aldersgruppen 25-66 år er stabil. Årsaken til lav deltakelse i KVP har vært nedprioritering fra NAV kontoret. I løpet av høsten 2017 er det jobbet med å utvikle en metode for å finne deltakere. De unge brukerne har vært prioritert på andre områder blant annet aktivitetsplikt, IPS, jobbspesialister.

Kommunen har nettverkets laveste enhetskostnader, beløpet øker fra kr 36 085 i 2016 til kr 39 407 i 2017. Kostnader til ventestønad for flyktninger ble i 2017 flyttet fra tjeneste 275 til 281, og forklare deler av økningen. Kommunen har en høy andelen mottakere med sosialhjelp som supplering. Årsaken til dette er i hovedsak knyttet til at flere innvandrerfamilier mottar supplerende sosialhjelp. Høye bokostnader i er en annen årsak til suppleringsbehov, både hos de med introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad og statlige ytelser.  

Tromsø har nettverkets laveste stønadslengder og har hatt det over flere år. I 2016 er den gjennomsnittlige stønadslengden for mottakere i aldersgruppen 18-24 år 3,7 mnd. Andel mottakere med stønad i 6 måneder eller mer med sosialhjelp som hovedinntektskilde er 52 % lavere enn ASSS snittet.   

Sykefraværet i Tromsø går opp, og ligger i 2017 på 11,9 %.