Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Tromsø

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Tromsø

Driftsutgiftene til kommunale veger målt per meter veg har derimot i flere år vært svært lave, spesielt om man trekker fra utgifter til avskrivninger og vinterdrift. Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal veg var 10 % under snitt i nettverket i 2017.

Tromsø har kartlagt tilstand og vedlikeholdsetterslep, resultatene indikerer at kommunen har lavest andel veger over akseptabel standard og størst vedlikeholdsetterslep på kr 2000 per meter veg. Totalt investeringsbehov på kommunale veger er beregnet til å være kr 890 000 000 på de kommunale vegene og kr 15 650 000 på kommunale bruer for å ha en «akseptabel standard».

Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift bruker Tromsø kr 55 per meter veg til ordinære driftsoppgaver. Av investeringer på kr 259 per meter veg er det ført kr 128 på art for vedlikehold, 29 % under snitt.

Tromsø har manuelt rapportert lave driftsutgifter i nettverket per meter kommunal veg uten avskrivninger til bru/tunell/vegkonstruksjoner og drenering/overvann. Kommunen har lavest driftsutgifter til skilt/-trafikksikring og vegdekker per meter veg.

Tromsø har hatt svært lave driftsutgifter til veg, og trolig for lave til vedlikehold i mange år.

Investeringsutgifter pr innbygger til kommunale veger i gjennomsnitt siste 5 årsperiode var høyest i nettverket. Manuell rapportering viser at investeringene til vegdekker var høye i 2017, rett under nivået i Sandnes og Oslo som lå høyest.

Ny kartlegging av tilstand i 2018 og beregning av vedlikeholdsetterslep kan gi en indikasjon på om kommunen er i ferd med å redusere vedlikeholdsetterslepet og få en bedre forvaltning av vegkapitalen.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017