Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Tromsø

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Utgiftene per hjemmetjenestemottaker 0-66 år ligger høyest av alle ASSS-kommunene, 35 % over snittet. Også bistandsbehovet for disse brukerne ligger litt over snittet, men ikke på langt nær så mye som utgiftene.  

Andelen yngre beboere i institusjon er blant de laveste i ASSS, 69 % av snittet.  

Andelen utviklingshemmede som bor i bolig med heldøgns omsorg er lavere i Tromsø enn snittet i ASSS, 15 % under. Utgiftene per beboer ligger derimot godt over snittet.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Profilen for Tromsø viser at kommunen ligger på eller over snittet blant ASSS-kommunene på stort sett alle indikatorer i gruppen 67 år og eldre.  

Kommunen har høyere dekningsgrad av tjenester til innbyggere over 80 år enn snittet i ASSS. Tromsø gir hjemmetjenester til 15 % flere innbyggere enn gjennomsnitt ASSS. Andelen som bor i institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg ligger 8 % over snittet for ASSS.   

Tromsø ligger høyest i utgifter per institusjonsplass, men også høyest på indikatoren andel institusjonsbeboere på langtidsopphold med omfattende bistandsbehov.  

Tilgang på lege i institusjon plasserer kommunen på topp med 181 % av snitt ASSS. Dette tallet gir ikke et korrekt bilde av tjenesten. Feilen er trolig knyttet til telleproblematikk. Tromsø helsehus startet opp høst 2017, men ikke alle plasser var i drift ved slutten av året. Da telles årsverkene med per 31.12., mens brukerne ikke er med, og det blir et unaturlig høyt timetall.