Publisert: 17.09.2018

Tromsø hadde et netto driftsresultat i 2017 på 1,5 prosent. Dette var en nedgang fra året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter opp fra et allerede høyt nivå. Økningen i netto investeringsutgifter førte til at Tromsøs underskudd før lån økte til 17,5 prosent av inntektene i 2017. Kommunens netto gjeld gikk opp fra 94 prosent av inntektene i 2016 til 108 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Tromsø i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde ikke de øvrige ASSS-kommunene samme nedgang i netto driftsresultat som Tromsø. Tromsø hadde også klart lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Tromsø i 2017 klart høyere vekst i netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene. Sett i forhold til inntektene var også nivået på netto investeringsutgifter i Tromsø i 2017 klart høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2017 hadde Tromsø en netto gjeld som var om lag 59 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt forhold til driftsinntektene. Dette var klart større forskjell enn i 2016 da Tromsø hadde en netto gjeld som var om lag 43 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene. 

I 2017 var inntektene i Tromsø om lag 7 prosent høyere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc.. Når vi tar utgangpunkt i inntektsnivået til Tromsø, hadde kommunen relativt høye netto driftsutgifter i pleie og omsorg og relativt høye netto renteutgifter og avdrag. Motsatt hadde kommunen relativt lavt netto driftsresultat og relativt lave netto driftsutgifter i grunnskole. Også målt i prosent hadde Tromsø relativt sett høyest utgifter til pleie og omsorg. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Tromsø i 2017 om lag 14 ½ prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 2 ½ prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2017 økte Tromsø kommunes produksjon av tjenester mer enn økningen i utgiftsbehov, samtidig som Tromsø hadde en nedgang i effektivitet på om lag ½ prosent. 

I 2017 hadde Tromsø høyest produksjon innenfor pleie og omsorg og sosialtjenesteog det var innenfor sosialtjeneste og kommunehelse at kommunen var mest effektiv. Tromsø var minst effektiv innenfor grunnskole. Tromsø hadde klar økning i effektivitet innenfor barnevern og nedgang innenfor kommunehelse.