Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Tromsø

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Tromsø prioriterer kommunehelsetjenester, sett under ett, om lag som gjennomsnittet for ASSS-kommunene i 2017. Kommunens ressursbruk er 1 % lavere enn ASSS-snittet i 2017, og kommunene har nærmet seg snittet i 2017.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 4 % lavere enn snittet, men har steget med 3 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelse-tjenester i Tromsø er høy i 2017. Den var på 10,3 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 6,9 %.

Det ser ut som om veksten i 2017 ble fordelt mellom alle tre deltjenester. Tromsø hadde nest størst økning av ASSS-kommunene på utgiftene til helsestasjon/skolehelse (f232) og tredje størst økning på utgiftene til diagnose, behandling og rehabilitering i 2017.

Dekningsgrader

Årsverk på helsestasjonen totalt viser at Tromsø har lavt nivå i 2017 og at kommunen har sunket med 12 % fra 2016 sammenlignet med de andre ASSS kommunene. Kommunen er blant de laveste i 2017. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt er redusert fra 2016 til 2017. Årsverk av helsesøstre isolert, er også redusert. På denne indikatoren er kommunen nå om lag som ASSS-snittet. Nivået var 14 % høyere i 2016.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år er noe over ASSS-snitt i Tromsø. Tallene fra den manuelle rapporteringen viser at årsverk på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år, har økt i 2017. Imidlertid har økningen i Tromsø vært mindre enn gjennomsnittlig for ASSS, og i profilen har kommunen sunket med 2 % i forhold til 2016 sammenlignet med de andre kommunene. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 86 % i 2017, og andelen har variert fra 93 % til 86 % i treårsperioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år har økt betydelig i 2017. De fleste kommunene har økt innsatsen siste år. Tromsø har økt mer enn gjennomsnittlig for ASSS, og nivået har steget mye i forhold til ASSS-snittet sammenlignet med 2016. Kommunen er nå 7 % høyere enn ASSS-gjennomsnittet. I 2016 var Tromsø 15 % lavere enn snitt.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har økt i perioden. Tromsø har høyest innsats av kommunale fysioterapeuter av ASSS-kommunene. Nivået på ergoterapiressursen er også godt over snittet.

Legeårsverkene pr. 10000 innbyggere har hatt stabilt nivå i perioden. Kommunen har ledig liste-kapasitet i 2017.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten har gått opp siden i fjor, fra 10,8 % til 12,7 %, og kommunen har høyest nivå på sykefravær av kommunene i 2017.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var tredje høyest blant ASSS-kommunene.