Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Tromsø

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Tromsø

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen 1.-10. trinn er 13,8. Dette er det samme som i 2016 og lavest i ASSS. Av ASSS-kommunene er det bare Tromsø som har en høyere gjennomsnittlig gruppestørrelse på 1.-4. trinn i 2017 sammenlignet med 2016. Dette er likevel langt under gjennomsnittet i ASSS. Små grupper og skoler gir i seg selv høyere utgifter. 

En stor andel elever med spesialundervisning gir høyere driftsutgifter på skoleområdet, men antall årstimer spesialundervisning pr elev har også betydning for det totale ressursbehovet. Andelen elever med spesialundervisning er på 9,7 prosent i Tromsø. Dette er en økning fra 2016 og høyest i ASSS sammen med Stavanger. Økningen gjelder alle trinn. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er 7,5 prosent, det samme som i fjor. Antall årstimer per elev med spesialundervisning har gått ned fra i 2016, men er fortsatt over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det er med andre ord en høy andel som får spesialundervisning, og de som får, får flere timer enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket.  

Sykefraværet har gått opp fra 2016 og er nå høyest i ASSS-nettverket med 10 %. Kommunen har i samarbeid med NAV, tett oppfølging av de skolene som har høyest sykefravær.    

Tromsø har netto driftsutgifter per elev, som er nest høyest i ASSS-nettverket. Bare Oslo har høyere netto driftsutgifter. Driftsutgiftene er noe lavere enn i 2016 når vi tar hensyn til prisutvikling. Når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, har Tromsø også høyere ressursbruk enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette er en forventet status tatt i betraktning utviklingen av indikatorene nevnt over. 

Tromsø har på alle prøvene på 5. trinn hatt en økning i andel elever på høyest mestringsnivå. Totalt gir dette et resultat noe høyere enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Når det gjelder 8. trinn har Tromsø en nedgang i andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn i 2016. Totalt har Tromsø en mindre andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn gjennomsnittet i ASSS på 8. trinn. På 9. trinn har Tromsø den nest høyeste andelen elever på de høyeste mestringsnivåene i ASSS-nettverket. Dette er også en vesentlig høyere andel enn i 2016. Kommunen jobber særskilt med skoleutvikling for å styrke tilpasset opplæring. 

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.