Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Tromsø

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Ressurser under press

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger særlig høyt på areal pr elev i kommunal grunnskole. Nettverkssnittet er 17,0 m2/elev i 2017 og Tromsø ligger samme år på 18,5 m2/elev. Kommunen har i treårsperioden redusert arealet fra 19,2 til 18,5 m2/elev. Det er et særpreg ved Tromsø at man har flere mindre skoler i distriktet. Dette gir lavere arealeffektivitet og høyere kostnader. Tromsø ligger også høyt på areal pr beboer i institusjon. I 2017 var Tromsøs tall 138,7 m2/beboer. Nettverkssnittet var 101,3 m2/beboer. Tromsøs tall er noe ustabile i treårsperioden.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen har varierende verdier gjennom treårsperioden 2015-17. Noen år over og noen år under nettverkssnitt. Det er vanskelig å lese ut fra tallene hvilken strategi som ligger bak.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Tromsø i 2017 er på 183 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er synkende i treårsperioden.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Tromsø lå på 69 kr/m2. Verdiene for kommunen er økende i treårsperioden. Kommunen hadde tidligere en målsetting om å komme opp på gjennomsnitt i ASSS, men denne strategien måtte oppgis på bakgrunn av en krevende kommuneøkonomi.