Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Tromsø

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Tromsø

Tromsø kommune har en ressursbruk knyttet til barnevern som er under gjennomsnittet i ASSS, også etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidergiveravgift og pensjonsutgifter.   

Andel barn som får en barnevernundersøkelse er lik gjennomsnittet i ASSS-nettverket, men dette er en økning på 25 % fra 2016. Dette skyldes økt tilfang av meldinger, noe de øvrige kommunene i nettverket også har hatt. Tromsø har over tid hatt de høyeste dekningsgradene i ASSS-nettverket. Tallene fra 2017 viser en kraftig reduksjon i andel barn med tiltak ift innbyggere 0-17 år, og kommunen ligger nå 9 % under snitt. Dette er en tilsiktet utvikling fra kommunens side hvor de har hatt en gjennomgang av hvilke tiltak som skal tilbys fra barneverntjenesten. Dette betyr at terskelen for å få tiltak fra barneverntjenesten har blitt høyere.    

For å få en indikasjon på om barneverntjenesten kommer «tidlig inn» ser vi på indikatoren «Andel barn 0-5 år med barneverntiltak av alle med tiltak». Kommunen ligger blant de med høyest andel i nettverket, 5 % over snitt, men dette er en lavere andel nå enn tidligere. Prosjektet Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) som Tromsø kommune har satset på, kan ha påvirket denne indikatoren slik at yngre barn i større grad får bistand i andre deler av hjelpeapparatet nå enn tidligere.  

Kommunen har lave enhetskostnader pr barn som får tiltak fra barneverntjenesten. Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) er lave og ligger 27 % under ASSS-snitt.  Kommunen har egne ansatte som utfører hjelpetiltak i familier og kjøper i mindre grad eksterne tjenester.  Kommunen produserer tiltak selv, kjøper lite tjenester fra private, samt har en utstrakt bruk av lite kostnadskrevende tiltak. 

Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) er også lave, 13 % under ASSS-snitt. En høy andel av barna som er plassert bor i fosterhjem, dette er mindre kostnadsdrivende enn f.eks institusjonsplassering og kan være en del av forklaringen på lave kostnader.   

Tromsø kommune hadde en vesentlig forbedring på indikatoren andel undersøkelser gjennomført i løpet av tre måneder i 2017 og ligger nå på ASSS-snitt. Kommunen har en utfordring med høyt sykefravær i barneverntjenesten, 33 % over gjennomsnittet i ASSS-kommunene.