Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Tromsø

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Tromsø 

Både netto driftsutgifter og ressursbruk i forhold til utgiftsbehovet ligger 8 prosent over gjennomsnittet for ASSS-kommunene og er høyest i nettverket. Utgiftene har økt noe fra 2016 til 2017.  Enhetskostnadene er lavere enn gjennomsnittet.

 Andelen barn 1-2 år med barnehageplass er høyest blant ASSS-kommunene med 93,1 prosent. Dekningsgrad for barn fra 3-5 år er tilnærmet lik fra 2015 og 2016, og ligger 1,6 prosent over snittet i nettverket. Bemanningstettheten i kommunale og private barnehager er omtrent som snittet i ASSS kommunene.

 Andelen ansatte med barnehagelærerutdanning er 4,1 prosent over gjennomsnittet for ASSS.

Andelen menn i barnehage er på 17, 4 prosent og er høyest i nettverket. Gjennomsnittet for ASSS nettverket er 11,9.

 Utgiftsnivået påvirkes særlig av dekningsgrad for 1-2 åringer, bemanningstetthet og andel ansatte med barnehagelærerutdanning. I tillegg vil sykefraværet ha betydning. En høyere dekningsgrad for 1-2 åringer og en høyere andel barnehagelærere er faktorer som tilsier høyere utgifter. På den annen side vil et sykefravær på 16,3 som er 4,1 prosent over gjennomsnittet i nettverket også bidra til å øke utgiftsnivået i Tromsø. Et noe høyere antall barn per ansatt trekker imidlertid enhetskostnadene ned.

  På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. I Tromsø indikerer en høy andel med barnehagelærerutdanning god kvalitet. Sykefraværet kan utfordre kvaliteten i barnehagene.