Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Stavanger

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Stavanger har redusert ressursbruken siden forrige rapportering, og bruker i 2017 4 % mindre på sosiale tjenester enn gjennomsnittet for ASSS. Stavanger ligger omtrent på snittet for ASSS på netto driftsutgifter per innbygger, det gjelder for hele sosialtjenesten, økonomisk sosialhjelp og tilbud til personer med rusproblemer. Sistnevnte er redusert siden forrige rapportering, mens de to foregående har økt.

Andelen mottakere som får økonomisk sosialhjelp i Stavanger øker. Hele 7,4 % av alle innbyggere mellom 18-24 år er sosialhjelpsmottakere. Kommunen prioriterer at vanskeligstilt ungdom gis støtte til å fullføre videregående dersom de ikke har foreldre som kan forsørge dem gjennom skolegangen. Nav samarbeider tett med barnevernstjenesten i slike tilfeller. Det er i tillegg politisk vedtatt at ungdom som er i ettervern hos barnevernet kan arbeide i helger og fritid ved siden av skolen og beholde inntekten opp til frikortgrensen ved siden av sosialhjelpen.

Antall mottakere av kvalifiseringsstønad øker og er høyest i ASSS. Kommunen driver tett oppfølging av NAV-kontorenes arbeid med å rekruttere og kvalifisere programdeltakere og det er høy grad av en kombinasjon av statlige og kommunale tiltak. Andelen deltakere som gikk til arbeid/skole/utdanning etter endt KVP er 57,4 %.

Kommunens enhetskostnad målt i stønad per sosialhjelpsmottaker ligger 5 % under snittet for ASSS-nettverket, og enhetskostnadene er redusert med kr 400 per mottaker siden forrige rapporteringsår. Siden høsten 2014 har kommunen hatt store utfordringer som følge av høy arbeidsledighet. Den er nå på vei ned, men forventes en forsinket effekt på sosialhjelpen.  Antall bosatte flyktninger og grad av selvhjulpenhet over tid vil påvirke enhetskostnadene i kommunens sosialtjeneste i årene som kommer.

Sykefraværet er 10,1 %, like under ASSS-snittet.