Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Stavanger

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Stavanger

Styringsparameterne som er valgt indikerer at Stavanger har en effektiv drift med lave kostnader, høy kvalitet på vegene med god tilstand og lavt vedlikeholdsetterslep (21 % lavere enn snitt i ASSS). Styringsparameterne gir også indikasjoner på at Stavanger «tar godt vare på vegkapitalen», og driftsutgiftene til rehabilitering og vedlikehold av vegdekker økte i 2017 til 4 % over snitt etter å ha vært på ett lavt nivå i flere år! 

Stavanger har svært lave driftsutgifter til de fleste driftsoppgavene med unntak av driftsutgifter til drenering/overvann og driftsutgifter til vegdekker som var litt over gjennomsnitt i ASSS-nettverket i 2017.  Kommunen brukte 40 mindre enn gjennomsnitt på driftsutgifter som ble ført på art for vedlikehold, og kommunen rapporterer manuelt at de brukte 37 kr per meter veg (3 % over snitt) til vedlikehold og rehabilitering av vegdekker i 2017. Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift brukte Stavanger bare kr 78 per meter veg til ordinære driftsoppgaver. Stavanger hadde lavere driftsutgifter til drift og vedlikehold og lavere investeringsutgifter til vegdekker per meter kommunal veg sammenlignet med snitt i nettverket.   

Kommunen har kartlagt tilstand og vedlikeholdsetterslep på veger og bruer i 2016. Tjenesteprofilene til Stavanger indikerer at de har effektiv drift med lave kostnader, høy kvalitet på vegene med god tilstand og lavt vedlikeholdsetterslep på kr 700,- per meter veg (21 % lavere enn snitt i nettverket).  

Bruene på de kommunale vegene var en større utfordring sammenlignet med de andre kommunene i ASSS med lav ressursinnsats, vedlikeholdsetterslep på 700,- kr per meter bru og mye bruer som gir ett totalt investeringsbehov på litt over 50,- mill kr for å få bruene opp på akseptabelt nivå.  

Er gunstig klima, effektiv drift og tilstrekkelig tilgang på investeringsmidler til vedlikehold og bygging av nye veganlegg over lang tid en del av forklaringen på god vegstandard og lavt vedlikeholdsetterslep. Tjenesteprofilene indikerer at Stavanger får mye igjen for ressursinnsatsen på de kommunale vegene.  

Skal kommunene fortsatt forvalte vegkapitalen på en god måte, blir det viktig å ha fokus på når nivået på vedlikeholdet må økes om/når investeringene går ned.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017