Publisert: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Stavangers score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor grunnskole 2,1 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret høyest på indikatoren eksamen som lå 3,6 prosent over ASSS-snittet. Stavanger scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 4,5 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Stavanger har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 3,4 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren antall elever og eksamen mest opp med 6,5 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 5,6 prosent. Stavanger hadde økning i alle indikatorene innenfor grunnskole fra 2016 til 2017.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Stavangers score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor barnehager 0,4 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 5,9 prosent under ASSS-snittet.  Stavanger scoret høyest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 14,0 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Stavanger har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger ned med 0,7 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk ned med 0,9 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Stavangers score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor barnevern 5,0 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 14,8 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet lå 13,9 prosent over. Stavanger scoret lavest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 14,1 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Stavanger har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger ned med 10,5 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet mest ned med 23,1 prosent og indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder gikk ned med 9,8 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn med tiltak ikke som er plassert av barnevernet opp med 19,1 prosent og barn med tiltak som har fått utarbeidet tiltaksplan gikk opp med 9,8 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Stavangers score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor kommunehelse 4,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn som lå 19,4 prosent under ASSS-snittet og indikatoren årsverk utført av ergoterapeuter lå 16,4 prosent under. Stavanger hadde høyest score på indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll som lå 9,5 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Stavanger har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger opp med 4,0 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren legetimer per uke mest opp med 12,9 prosent og indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll gikk opp med 7,8 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn mest ned med 22,0 prosent og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst gikk ned med 8,1 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Stavangers score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor pleie og omsorg 0,7 prosent høyere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde høyest score på indikatoren fysioterapeuttimer per uke som lå 23,5 prosent over ASSS-snittet og indikatoren legetimer per uke lå 17,2 prosent over ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren timer dagsenter som lå 73,5 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer omsorgslønn lå 48,8 prosent under ASSS-snittet.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Stavanger har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Stavanger ned med 1,8 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Stavanger gikk indikatoren timer helsetjenester i hjemmet mest ned med 4,3 prosent og indikatoren timer praktisk bistand gikk ned med 3,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren antall enerom mest opp med 11,8 prosent og indikatoren timer støttekontakt gikk opp med 9,0 prosent.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Stavangers score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester. 

I 2017 var Stavangers produksjon innenfor sosiale tjenester 4,1 prosent lavere enn ASSS-snittet. Stavanger hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 39,1 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Stavanger hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Stavanger hadde høyest score på indikatoren mottakere av kvalifiseringsstønad som lå 15,8 prosent over ASSS-snittet. 

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017