Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Stavanger

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Gjennomsnittlig bistandsbehov hos hjemmetjenestemottakere i aldersgruppa 0-66 år er rapportert til 89 % av snitt ASSS, noe som er blant de laveste i nettverket. Også utgiftene til hjemmetjeneste i denne aldersgruppen ligger under ASSS-snittet. Andelen yngre beboere i institusjon ligger høyt, 14 % over snittet.  

Stavanger ligger godt over gjennomsnittet i nettverket når det gjelder den totale ressursbruken til utviklingshemmede (utgifter til bolig, aktivitetstilbud, avlastning, omsorgsstønad og kjøp av tjenester fra private/ideelle bedrifter, fratrukket refusjon for ressurskrevende brukere). Andelen utviklingshemmede som bor i bolig med heldøgns personal ligger på snittet, mens kostnaden ligger 13 % over snittet.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

For hjemmetjenester 67 år og eldre ligger bistandsbehovet litt under gjennomsnittet, mens utgiftene ligger høyest i nettverket.  

For innbyggere 80 år og eldre viser profilen at Stavanger gir hjemmetjenester til 5 % færre enn gjennomsnitt ASSS, mens andelen som bor på institusjon eller i bolig med heldøgns omsorg ligger på langt over snittet (137 %) og høyest i nettverket.   

Brutto driftsutgifter pr institusjonsplass er lavere enn gjennomsnittet i ASSS. Det er en lavere andel institusjonsbeboere på langtidsplass som har omfattende bistandsbehov i Stavanger enn ASSS-snittet. Stavanger ligger her lavest i ASSS på 79 % av snittet.