Publisert: 17.09.2018

Om grunnlaget

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Stavanger kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi 2015-2017

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Figuren under viser hovedtallene for drift og investering i Stavanger de siste tre årene.

I Stavanger gikk brutto driftsresultat ned fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsutgiftene økte mer enn driftsinntektene. Netto driftsresultat utgjorde 585 mill. kroner eller 5,5 prosent av driftsinntektene i 2017 og 5,6 prosent av driftsinntektene i 2016. Reduksjonen i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 kom som resultat av redusert brutto driftsresultat, mens økte renteinntekter og reduserte renteutgifter trakk i motsatt retning.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Stavanger et overskudd før lån på 140 mill. kroner eller 1,3 prosent av driftsinntektene. Året før hadde Stavanger et underskudd før lån på 1,5 prosent av driftsinntektene Endringen fra 2016 til 2017 skyldes reduserte netto investeringsutgifter, økte renteinntekter og reduserte renteutgifter, mens redusert brutto driftsresultat trakk i motsatt retning.   

Hovedtall drift og investering

Figur 1 og tabell 1 fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Stavanger et redusert finansieringsbehov på 18 mill. kroner. De to foregående årene bidro premieavviket til et redusert finansieringsbehov med 19 mill. kr i 2016 og 125 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Stavanger kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl. Oslo) 2015-2017

I kapittelet over så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Stavanger kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Stavanger kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Stavanger sammenliknes med seg selv, er Stavanger utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figuren under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Stavanger og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Stavanger enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Stavanger har hatt en annen utvikling enn de øvrige ASSS-kommunene.

Figuren viser at Stavanger hadde lavere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015- 2017.  Figuren viser også at Stavangers brutto driftsresultat gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Stavangers brutto driftsresultat 1,7 prosentenheter eller om lag 180 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene. 

Figuren viser videre at Stavanger hadde betydelig høyere renteinntekter, men også noe høyere renteutgifter og netto avdragsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Samlet bidro dette til at Stavanger fikk et netto driftsresultat som var 0,4 prosentenheter eller 45 mill. kroner høyere enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017.

Stavanger hadde lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, og netto investeringsutgifter gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. Stavangers netto investeringsutgifter i 2017 var 0,6 prosentenheter eller om lag 60 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Stavanger hadde høyere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Dette var et resultat av høyere renteinntekter og lavere netto investeringsutgifter, mens lavere brutto driftsresultat og høyere renteutgifter trakk i motsatt retning.  Avviket mellom Stavanger og de øvrige ASSS-kommunene på 1,1 prosentenheter utgjorde om lag 110 mill. kroner.  

Premieavviket ga Stavanger et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 13 mill. kr høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Stavangers finansieringsbehov om lag 25 mill. kroner lavere enn de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 95 mill. kroner lavere. Dette fanges ikke opp av figuren.