Publisert: 17.09.2018

Stavanger hadde et netto driftsresultat i 2017 på 5,5 prosent. Dette var om lag det samme som året før. Kommunens netto investeringsutgifter var lavere enn i 2016 sett i forhold til inntektene. Dermed har Stavanger snudd underskuddet før lån i 2016 til overskudd i 2017Likevel gikk kommunens netto gjeld noe opp i forhold til inntektene. Kommunens netto gjeld gikk opp fra 52 prosent av inntektene i 2016 til 54 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Stavanger i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene utenom Oslo i gjennomsnitt, så hadde Stavanger hadde litt høyere resultat enn de øvrige ASSS-kommunene. Samtidig hadde Stavanger nedgang i netto investeringsutgifter sammenliknet med de øvrige ASSS-kommunene. I 2017 hadde Stavanger således lavere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene etter å ha ligget høyere i både 2015 og 2016. Dermed fikk Stavanger også høyere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene. Likevel gikk Stavangers netto gjeld noe opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene, og var 2 prosentenheter høyere i 2017. 

I 2017 var inntektene i Stavanger om lag ½ prosent høyere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc.. Når vi tar utgangspunkt i inntektsnivået til Stavanger, hadde kommunen relativt sett høye utgifter innenfor pleie og omsorg og et relativt høyt netto driftsresultat og målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt lave netto renteutgifter og avdrag og relativt lave utgifter til grunnskole. Målt i prosent hadde Stavanger relativt sett høyest utgifter til barnevern. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Stavanger i 2017 om lag ½ prosent høyere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 1 prosent lavere enn ASSS-snittet. I 2017 gikk Stavanger kommunes produksjon av tjenester noe nedog Stavanger hadde en nedgang i effektivitet på om lag 1 prosent. 

I 2017 hadde Stavanger høyest produksjon innenfor barnevern, men barnevern var også den tjenesten der Stavanger var minst effektiv. Innenfor barnevern var det også en klar nedgang i produksjon av tjenester fra 2016 til 2017 samtidig som det var en klar nedgang i effektivitet. Det var innenfor grunnskole og sosialtjeneste at Stavanger var mest effektiv.