Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Stavanger

 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Tallene viser at Stavanger prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, noe høyere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 4 % høyere enn ASSS-snittet i 2017, men har sunket med 2 % fra 2016 sammenlignet med de andre kommunene.

Netto driftsutgifter til kommunehelse er 3 % høyere enn ASSS-snitt i 2017, og har også sunket med 2 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Stavanger var lavere enn ASSS-snitt i 2017. Økningen var på 4,2 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 6,9 %. Det ser ut som om denne veksten i 2017 ble fordelt mellom helsestasjon/skolehelse (f232) og forebyggende arbeid (f233). Stavanger er en av de som har størst økning fra 2016 til 2017 på funksjon 233. Tallene viser en prosentvis reduksjon på 0,7 % for diagnose, behandling og rehabilitering (f241).

Dekningsgrader

Stavanger er lavest av alle kommunene på indikatoren årsverk totalt på helsestasjonen, og det gjelder også årsverk av helsesøstre. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt er betydelig større i 2017 enn i 2016, og årsverk av helsesøstre viser også en økning fra i fjor. Men kommunen er fortsatt betydelig lavere enn snittet i 2017.

Tallene fra den manuelle rapporteringen viser at årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år, har økt i 2017. Stavanger er likevel på samme lave nivå sammenlignet med ASSS-snittet, både i 2016 og i 2017, og ligger betydelig under ASSS-snitt. Forklaringen er at de andre kommunene har økt antall årsverk med mer enn det Stavanger har gjort.

Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 78 % i 2017, og den har vært lavere enn ASSS-snitt i treårsperioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Styrking av skolehelsetjenesten var prioritert i 2017, og tallene viser at årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år har økt. De fleste kommunene har økt innsatsen til denne målgruppen siste år. Stavanger har økt mer enn gjennomsnittlig for ASSS, og nivået har nærmet seg ASSS-snittet betydelig. Nå er kommunen om lag som dette gjennomsnittet.

Stavanger påpeker at det er forskjell på antall årsverk totalt i helsestasjons- og skolehelsetjenesten rapportert fra KOSTRA og det som er manuelt innrapportert til KS. KOSTRA henter årsverkstallene fra A-ordningen, og indikatoren viser 30,4 årsverk totalt pr. 10000 innb. 0-20 år. Omregnet forteller det at kommunen har 104,8 årsverk knyttet til funksjon 232. Stavanger har meldt at de har 93,04 årsverk totalt i den manuelle innrapportering til KS. Vi anbefaler at kommunen kontrollerer tallene i A-ordningen.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har økt noe i perioden. Legeårsverkene pr. 10000 innbyggere har økt fra 2016 til 2017, og kommunen er nå noe over ASSS-snittet. De har noe ledig liste-kapasitet, om enn på laveste nivå. Kommunen mener legedekningen er god, men ser en tendens til at ledig liste-kapasitet hos fastlegene minker. Målet deres er 107 % kapasitet, men er nå nede i 101 %.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten i Stavanger er høyt over gjennomsnittet for ASSS-kommunene. I 2017 var sykefraværet på 10,7 %. Dette var en økning fra året før, da fraværet var på 9,7 %.

Andelen hjemmebesøk innen to uker til familier med nyfødte var 78 % i 2017. Dette er en nedgang fra året før da kommunen gjennomførte hjemmebesøk til 83 % av familier med nyfødte.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen var godt over gjennomsnittet for ASSS-kommunene.