Publisert: 12.09.2018

Enslige mindreårige

Enslige mindreårige er en fellesbetegnelse på alle barn og unge som kommer til landet uten foreldre eller andre voksne med foreldreansvar.

Kilde: www.imdi.no

Stavanger kommune har i de senere årene bosatt mange enslige mindreårige flyktninger. Som hos de fleste andre kommuner gis botilbud og omsorgstjenester til disse barna gjennom barnevernet. Figuren ovenfor viser at 31 % av de barna som er plassert av barnevernet i Stavanger er enslige mindreårige flyktninger kommunen har vedtatt å bosette. Snittet for ASSS er 23 % . 

Figur 1. Barn som er plassert 2017. Prosent

Klikk på fanene i figuren for å se tall for Stavanger og ASSS

Plassering av enslige mindreårige koster mer

Figur 2. Brutto utgifter per plasserte barn i 2017. Kroner

Utgiftene per enslige mindreårige i snitt er høyere enn utgifter for øvrige plasserte barn. Siden volumet enslige mindreårige er høyere, driver dette opp gjennomsnittsprisen per barn som er plassert fra Stavanger kommune 

Særskilt tilskudd 

Kommunene blir kompensert for utgifter til enslige mindreårige (se faktaboks under). Kommunene står fritt til å velge hvilke bo- og omsorgstilbud de vil tilby enslige mindreårige. De fleste kommuner velger å g dette gjennom barnevernet I tillegg får disse barna, som andre barn i kommunen, skole, helsetjenester og andre tjenester. 

Tilskuddet kommunene får fra staten til å følge opp enslige mindreårige blir ikke ført mot utgiftene. Netto driftsutgifter til barnevern blir derfor høye. Les mer om dette her 

De høye bruttoutgiftene bidrar til at barnevernet i Stavanger kommer ut som lite effektive.

Tilskudd til plassering av enslige mindreårige

Lenkeblokk Icon Stavanger: ressursbruk, produksjon og effektivitet