Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Stavanger

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Stavanger

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen 1.-10. trinn er på samme nivå som gjennomsnittet i ASSS-nettverket.  

Sykefraværet har de siste tre årene vært stabilt lavere enn gjennomsnittet i ASSS-nettverket og var i 2017 på 7,1 prosent.   

Andelen elever med spesialundervisning er på 9,7 prosent i Stavanger. Dette er en økning fra i fjor og høyest i ASSS sammen med Tromsø. Gjennomsnittet for ASSS-kommunene er 7,5 prosent, det samme som i fjor.  Økning gjelder 1.-4. trinn, og årsaken er at kommunen bruker spesialundervisning til å sikre tidlig innsats. På 5.-10. trinn har Stavanger en nedgang i andel elever som får spesialundervisning sammenlignet med 2016. Antall årstimer per elev med spesialundervisning er lavest i nettverket. Det er med andre ord mange som får, og de som får spesialundervisning, får langt færre timer enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket.  

Utviklingen for indikatoren andel elever med spesialundervisning bidrar til økt ressursbehov. Stavanger har også netto driftsutgifter per elev som er noe høyere enn i fjor, men likevel lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Utviklingen er interessant og gir grunnlag for nærmere analyse. Etter justering for prisvekst, har Stavanger en reduksjon i driftsutgifter til grunnskole sammenlignet med 2016. Ressursbruk er også lavere enn gjennomsnittet når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter.  

Stavanger har flere elever som presterer på høyeste mestringsnivå på nasjonale prøver på 5. og 8. trinn, enn gjennomsnittet for ASSS-nettverket. Bare Bærum og Oslo har en høyere andel elever på dette mestringsnivået. På 9. trinn ligger Stavanger som gjennomsnittet i ASSS-nettverket. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler og internt på den enkelte skole, noe kommunen trekker fram som en utfordring. Det jobbes derfor særskilt med å løfte skoler som har hatt lav eller varierende resultater over tid. Stavanger har hatt en bedring i eksamensresultatene i alle fag, bortsett fra norsk hovedmål der det gjennomsnittsresultatet gikk fra 3,6 i 2016 til 3,5 i 2017.  

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.