Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Høy prioritering av vedlikehold

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen ligger under nettverkssnitt mtp areal/elev i kommunal grunnskole. Nettverkssnittet er 17,0 m2/elev i 2017, og Stavangers tall er 16,7 m2/elev.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at driftskostnadene pr m2 i 2017 er under nettverkssnitt, mens verdiene var over dette snittet i 2015 og 16. For 2016 var driftskostnadene særlig høye for barnehage og skolelokaler, men disse kostnadene er nå markert under nettverkssnitt.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Stavanger i 2017 er på 136 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er synkende i treårsperioden.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Stavanger lå på 307 kr/m2. Verdiene for kommunen er sterkt økende i treårsperioden. Noe av dette kan relateres til tiltaksmidler.