Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Stavanger

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Stavanger

En ressursbruksindikator på 117 indikerer at barnevern er høyt prioritert i Stavanger. Utgiftene økte i 2017 og skyldes helårsvirkning for plasserte enslige mindreårige i 2016.   

Andel bekymringsmeldinger er på samme nivå som i 2016, men en høyere andel av meldingene ble undersøkt, noe som gav en økning i andel barn med undersøkelse. På tross av dette har Stavanger kommune en lavere andel barn med undersøkelse i forhold til innbyggere 0-17 år og ligger 11 % under gjennomsnittet for ASSS-kommunene.  

Stavanger er nær gjennomsnittet i ASSS på andel barn som får tiltak fra barneverntjenesten. Andel barn som er plassert utenfor hjemmet er imidlertid redusert med 23 % siden 2016. Dette skyldes endret føringspraksis knyttet til unge som får ettervern. Endringen medfører også en omfordeling av utgifter til denne gruppen, noe som blant annet har ført til at brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert (f 251) økte med 60 % fra 2016 fordi ettervernstiltakene trekker opp gjennomsnittskostnaden på denne funksjonen. Av samme årsak økte brutto driftsutgifter pr barn som er plassert (f 252) med 37 % da de rimeligste tiltakene ble tatt ut av denne funksjonen. Stavanger har nå enhetskostnader 12 % over snittet for nettverket. 

Kommunen har lave utgifter til drift av barneverntjenesten (f 244) og er 11 % under gjennomsnittet i ASSS. 

Andel undersøkelser som gjennomføres i løpet av tre måneder har kommunen hatt en negativ utvikling sammenlignet med året før og har et resultat 13 % under ASSS- snitt.  

Stavanger har det laveste sykefraværet i nettverket med 8,9 %.