Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Stavanger

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Stavanger

Netto driftsutgifter er 8 prosent høyere enn gjennomsnittet og høyest i ASSS-nettverket. Ressursbruk i forhold til utgiftsbehov ligger også over gjennomsnittet.

Andelen barn fra 1-2 år i barnehage har gått noe ned, samtidig som dekningsgraden for barn i alderen 3-5 år er gått opp. Stavanger ligger likevel under snittet i nettverket på begge indikatorene.

Stavanger har den høyeste bemanningstetthet i både kommunale og private barnehager av ASSS-kommunene.

Enhetskostnaden er steget og ligger nå 2 prosent over snittet i ASSS-nettverket.

Sykefraværet har økt med 1,7 prosent fra 2016 og Stavanger ligger nå et halvt prosent over gjennomsnittet for ASSS-nettverket.

Andel ansatte med barnehagelærerutdanning eller annen godkjent utdanning er tilnærmet lik som i 2016. Kommunen ligger samlet her rundt 5 prosent under snittet for nettverket. Andel menn i basisvirksomheten er steget med 1,2 prosentpoeng. Stavanger ligger likevel under gjennomsnittet i nettverket.

På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. En lav andel med barnehagelærerutdanning kan utfordre kvaliteten i barnehagene. Samtidig er bemanningstettheten god.