Publisert: 12.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall eiendomsforvaltning. Sandnes

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tiltakspakker og høye investeringer

Areal pr innbygger ligger litt under snitt. Kommunen prioriterer investering høyt, delvis styrket gjennom statlige tiltakspakker. Renholdskostnadene er høye, men kommunen peker selv på noe endret føringspraksis i treårsperioden og usikkerhet rundt føring av disse kostnadene. Sykefraværet er lavt.

Grunnlagstallene for arealbruken viser at kommunen har redusert arealnivå/innbygger i treårsperioden 2015-17 fra 4,2 m2/innbygger til 3,9 m2/innbygger. En del av denne endringen er nok en justering på areal for administrasjonsbygg. Sandnes har lavest areal pr elev i kommunal grunnskole innen nettverket. Sandnes har 14,8 m2/elev i 2017 og nettverkssnittet er 17,0 m2/elev.

Om vi skiller ut grunnlagstallene for driftsdelen av FDV (forvaltning/drift/vedlikehold) ser vi at kommunen økte innsatsen på drift fra 2016 til 2017 med nesten 200 kr/m2. Det er ikke opplagt hva som ligger bak denne økningen, men både renholdsutgiftene og energikostnadene har gjort et «hopp». Driftsutgiftene til både administrasjonsbygg, barnehagebygg og skolebygg har økt, mens kostnadene pr m2 i institusjon har sunket noe.

Driftsutgiftene på formålsbyggene relateres pt enten til arealenhet (kr/m2) eller innbygger/målgruppe-fordelt ressursbruk ( f.eks. kr/elev eller kr/innbygger i målgruppen). Denne ressursbruken fanger ikke opp gevinster av kombinert bruk/belastning gjennom større deler av døgnet.

Energiforbruk er en del av driftsdelen i regnskapet. Ser vi på kommunens forbruk speilet mot nettverkssnittet ser vi at forbruket i Sandnes i 2017 er på 157 kwh/m2. Nettverkssnittet er 153 kwh/m2. Forbruket i kommunen er svakt stigende.

I eiendomsforvaltningen er et verdibevarende vedlikehold vesentlig. For å holde på opprinnelige verdier indikerer markedsstandarden – Holtenøkkelen middels verdi – et behov på omkring 180 kr/m2. For 2017 var nettverkssnittet 152 kr/m2 i vedlikehold. Sandnes lå på 150 kr/m2. Verdiene for kommunen er økende i treårsperioden.