Publisert: 15.09.2018

Nærmere om beregnet utgiftsbehov

Kommunenes utgiftsbehov vil variere avhengig av forskjeller i befolkningssammensetning, sosiale forhold, kommunestørrelse og bosettingsmønster. I utgiftutjevningen i inntektssystemet skal kommunene bli kompensert fullt ut for forskjeller i beregnet utgiftsbehov per innbygger. Utgiftutjevningen omfatter imidlertid bare såkalte nasjonale velferdsoppgaver. Det vil si at utgiftutjevningen omfatter grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelse, sosialtjeneste, barnevern og barnehager. I tillegg utjevnes det for forskjeller i beregnet utgiftsbehov til administrasjon inkludert landbruk og miljøvern.

Beregnet utgiftsbehov fastsettes gjennom kostnadsnøkkelen i inntektssystemet. Kostnadsnøkkelen er basert på såkalte objektive kriterier. De objektive kriteriene skal gjenspeile forskjeller i utgiftsbehov per innbygger kommunene imellom. Kriterieverdiene skal ikke kunne påvirkes direkte av kommunale prioriteringer. Et eksempel på et slikt kriterium er andel innbyggere 90 år og over. En høy andel innbyggere 90 år og over gir høyt beregnet utgiftsbehov når det gjelder pleie- og omsorgstjenester. Samtidig vil antall innbyggere 90 år og over ikke være direkte påvirket av hvor mye ressurser den enkelte kommune faktisk bruker på denne aldersgruppen.

Forskjeller i beregnet utgiftsbehov synliggjøres gjennom kostnadsindekser. Kostnadsindeksen for landsgjennomsnittet er alltid lik 1,00. Dersom en kommune har en kostnadsindeks på 1,10 betyr det at kommunen har et beregnet utgiftsbehov per innbygger som er 10 prosent høyere enn landsgjennomsnittet, mens en kostnadsindeks på 0,90 betyr at kommunen har et beregnet utgiftsbehov som er 10 prosent lavere enn landsgjennomsnittet. Kostnadsindeksen for den enkelte kommune er et veiet gjennomsnitt av kriteriene som inngår i kostnadsnøkkelen. Kostnadsindeksen for den enkelte kommune vil variere fra år til år avhengig av utviklingen i kriterieverdiene, for eksempel om kommunens andel innbyggere over 90 år øker eller avtar i forhold til landsgjennomsnittet.

I Grønt hefte for 2017 er det innført såkalt gradert basistilskudd. Det vil si at det er forsøkt å gjøre et skille mellom «frivillige» og «ufrivillige» smådriftsulemper. I analysene i denne rapporten er det de faktiske smådriftsulempene som har betydning. Vi har derfor sett bort fra beregningene av gradert basis som er gjort i Grønt hefte.

Når vi beregner utgiftsbehov for ett år bruker vi data fra Grønt hefte året etter. Det vil si at våre beregninger for 2017 er basert på data i Grønt hefte for 2018 osv. Årsaken til at vi bruker Grønt hefte ett år frem i tid er at Grønt hefte er basert på data fra året før. Det blir imidlertid mer komplisert å bruke Grønt hefte et år frem i tid når det gjennomføres kommunesammenslåinger. Grønt hefte for 2018 er inndelt etter kommunestrukturen i 2018, mens regnskapstallene følger kommunestrukturen i 2017. Vi har foretatt en sjablonmessig oppdeling av dataene i Grønt hefte 2017 og 2018 for de kommunene som har slått seg sammen disse årene. ASSS-kommunene er så langt bare indirekte berørt av dette.

Det er viktig å være klar over at sektornøklene kan ha varierende kvalitet. Analysene bygger likevel på en forutsetning om at hver sektornøkkel beskriver de virkelige forskjellene i utgiftsbehov.

Beregnet utgiftsbehov i Sandnes kommune

Samlet sett har Sandnes et utgiftsbehov per innbygger som ligger under landsgjennomsnittet. Samtidig har utgiftsbehovet i Sandnes økt sammenliknet med landsgjennomsnittet. I 2017 var utgiftsbehovet i Sandnes 3,3 prosent lavere enn landsgjennomsnittet.

Sandnes har et relativt høyt utgiftsbehov til barnehager, grunnskole og sosialtjeneste. Det relativt høye utgiftsbehovet innenfor barnehager skyldes hovedsakelig at Sandnes har relativt mange innbyggere 2-5 år og relativt mange innbyggere på 1 år uten kontantstøtte. Det er særlig innenfor sosialtjeneste og barnevern at utgiftsbehovet i Sandnes har økt de siste årene.

Sandnes har relativt lavt utgiftsbehov til pleie og omsorg, helsetjenester og administrasjon. Det lave utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg skyldes at Sandnes har relativt få innbyggere 67 år og over, relativt få ikke-gifte innbyggere 67 år og over og at kommunen har relativt få psykisk utviklingshemmede 16 år og over.

Alle tall i figur SAN 4.2.1 er beregnet med utgangspunkt i den nye kostnadsnøkkelen fra 2017. Siden kommunens inntekter i 2015 og 2016 var basert på den gamle kostnadsnøkkelen, viser vi i tabell SAN 4.2.1 forskjellen mellom den nye og den gamle kostnadsnøkkelen. I 2016 var beregnet utgiftsbehov i Sandnes 254 kroner lavere per innbygger etter ny nøkkel enn etter den gamle. Den nye kostnadsnøkkelen reduserer utgiftsbehovet i Sandnes innenfor sosialtjeneste og helsetjeneste. Motsatt gir den nye kostnadsnøkkelen Sandnes økt utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg.

Utgiftsbehovet fremover

Utgiftsbehovet er nært knyttet til befolkningsutvikling og befolkningssammensetning. I dette avsnittet ønsker vi å finne frem til hvilke sektorer Sandnes kan vente seg de største utfordringene i årene fremover.

Dette gjør vi ved hjelp av befolkningsstatistikk og framskrivninger fra SSB publisert i juni 2018. Vi bruker det såkalte MMMM-alternativet (middels nasjonal vekst). Vi ser på perioden 2012 – 2024, det vil si 6 år frem og 6 år tilbake i forhold til 2018. Befolkningsutviklingen er angitt som indekser der antall innbyggere i 2018 = 100. 

Sandnes forventes å få klart sterkere befolkningsvekst frem mot 2024 enn de øvrige ASSS-kommunene. De øvrige ASSS-kommunene forventes å få en befolkningsvekst frem mot 2024 på om lag 4 ½ prosent, mens veksten i Sandnes er anslått til 7 prosent. Dette tilsvarer en årlig vekst på om lag 1,1 prosent. Målt i antall innbyggere tilsvarer dette en gjennomsnittlig økning på om lag 870 personer per år.

Dette er klart lavere enn Sandnes befolkningsvekst fra 2012 til 2018. Da økte befolkningen i gjennomsnitt med 2,0 prosent per år, noe som tilsvarte 1 419 personer per år. Også i denne perioden hadde Sandnes klart høyere vekst enn de øvrige ASSS-kommunene.

Det antas at antall personer i aldersgruppen 67 år og over vil ha sterk vekst frem mot 2024. Antall innbyggere 0-5 år har gått noe ned fra 2015 til 2018 og nedgangen antas å fortsette frem mot 2024. Det forventes at veksten i antall innbyggere i aldersgruppen 6-15 år vil gå ned frem mot 2024.   

Antall personer 67 år og over forventes å øke med 27 ½ prosent frem mot 2024. Dette tilsvarer en årlig vekst på 4,1 prosent. Dette vil gi en gjennomsnittlig økning i antall personer i denne aldersgruppen på om lag 365 personer per år frem mot 2024. Dette er mer enn i årene 2012 til 2018 da antall personer 67 år og over økte med 260 personer i gjennomsnitt per år.

Fra 2018 til 2024 forventes antall innbyggere 6-15 år å gå opp med 4 ½ prosent. Dette tilsvarer en årlig vekst på 0,8 prosent. Dette vil gi en gjennomsnittlig økning i antall innbyggere 6-15 år på om lag 80 personer per år frem mot 2024. Dette er lavere vekst enn i årene 2012 til 2018 da antall personer 6-15 år økte med 203 personer i gjennomsnitt per år.

Det forventes forholdsvis sterk vekst innenfor alle de eldre aldersgruppene frem mot 2024. Antall innbyggere i aldersgruppene 80-89 år og 90 år og over vil ha klart sterkere vekst frem mot 2024 enn i perioden 2012 til 2018.  

Frem mot 2024 er økningen i antall innbyggere i aldersgruppen 67-79 år anslått til 4,3 prosent i gjennomsnitt per år, noe som betyr en gjennomsnittlig økning på om lag 280 personer per år. Det er videre anslått at antall innbyggere i aldersgruppen 80-89 år vil øke med 3,8 prosent i gjennomsnitt per år og at aldersgruppen 90 år og over vil øke med 2,6 prosent per år.

I figuren lengre ned er vi på hvordan SSBs MMMM-alternativ vil påvirke utgiftsbehovet i Sandnes frem mot 2024.

Om beregningene

Vi har tatt utgangspunkt i TBUs beregningsopplegg for hvordan kommunesektorens utgifter påvirkes av den demografiske utviklingen. Metoden tar utgangspunkt i en forenkling av kostnadsnøklene, slik at bare aldersfordelte innbyggertall inngår. Beregningene omfatter sektorene grunnskole, pleie og omsorg, kommunehelsetjeneste, sosiale tjenester, barnevern og barnehager.

Demografikostnaden viser således hvor mye brutto driftsutgifter innenfor disse sektorene må øke i årene fremover gitt at kommunen vil videreføre standard og dekningsgrad på samme nivå som for landsgjennomsnittet i 2017, og forutsatt at produktiviteten er konstant. 

Befolkningen er delt inn i 13 aldersgrupper og det er beregnet en «sats» per innbygger innenfor hver aldersgruppe. Ved å bruke disse «satsene» på forventet økning i folketallet, kan vi beregne hvor mye utgiftsbehovet vil øke som følge av den forventede økningen i folketallet. For eksempel vil en «ny» innbygger i aldersgruppen 90 år og over øke utgiftsbehovet i kommunen med om lag 358 200 kroner, mens en «ny» innbygger i aldergruppen 23-29 år vil øke utgiftsbehovet med om lag 15 700 kroner.

Vi har i tillegg foretatt en sektorvis fordeling av befolkningsveksten i de ulike innbyggergruppene.

Frem til 2024 tilsier SSBs befolkningsframskriving for Sandnes at brutto driftsutgifter må gå opp med om lag 6 prosent (1,0 prosent per år) for å kunne videreføre standarder og dekningsgrader fra 2018. Det er forventet en relativt sterk vekst i utgiftsbehov innenfor pleie og omsorg med om lag 16 ½ prosent. Frem mot 2024 er forventet en nedgang i utgiftsbehov innenfor barnehager på om lag 6 prosent. Innenfor grunnskole er det forventet en økning i utgiftsbehov frem mot 2024 på om lag 4 ½ prosent.

I figuren under har vi anslått hva dette vil utgjøre årlig i 2018-kroner, og samtidig fordelt demografikostnadene på ulike sektorer. «Øvrige» sektorer omfatter kommunehelsetjenesten, sosiale tjenester og barnevern.

Ifølge disse beregningene vil Sandnes de neste 6 årene i gjennomsnitt måtte øke brutto driftsutgifter med 45 mill. kroner årlig for å kunne videreføre tjenestetilbudet på nivå med landsgjennomsnittets standard og dekningsgrader for 2018. Utgiftsbehovet til pleie og omsorg antas å øke med i gjennomsnitt 36 mill. kroner per år, grunnskole er antatt å øke med 11 mill. kroner per år og øvrige sektorer er antatt å øke med i gjennomsnitt 7 mill. kroner per år. Det er antatt at utgiftsbehovet til barnehager vil gå ned med 9 mill. kroner i gjennomsnitt per år. Dette innebærer at økningen i utgiftsbehovet innenfor pleie og omsorg delvis må finansieres gjennom reduserte utgifter til barnehager.

Tabellen under viser en mer detaljert oppstilling for neste år.

Samlet sett kan demografikostnadene i 2019 for disse sektorene anslås til om lag 47 mill. kroner. Av dette bidrar pleie og omsorg med 22 mill. kroner og grunnskole med 20 mill. kroner.

Merutgifter til administrasjon og øvrige sektorer som følge av befolkningsendringer kommer i tillegg til disse beregningene.