Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall sosiale tjenester. Sandnes

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om sosiale tjenester

Sandnes bruker 9 % mindre på sosiale tjenester enn gjennomsnittet for ASSS. Kommunen har redusert ressursbruken siden forrige rapporteringsår. Netto driftsutgiftene øker, men er blant de laveste i ASSS.

Andelen innbyggere som mottar sosialhjelp øker. Det gjelder særlig den yngre delen av befolkningen, hvor 7,4 % er mottakere av sosialhjelp. Stønadslengdene og andelen langtidsmottakere øker også.

Stønad per mottaker ligger nå like på snittet for ASSS, og økningen i enhetskostnaden skyldes utfordringer som følge av landets høyeste ledighet de siste årene. Sandnes sitter tilbake med en høy andel unge mottakere også med økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt med behov for lange tiltaksløp. Kommunen vil satse ytterligere på oppfølging av unge med nedsatt arbeidsevne, og oppfølgingsressurser flyttes mot dette i 2018. Bosetting av flyktninger forklarer også kostnadsøkningen. Sandnes opplever en økning i antall flyktninger som når de er ferdig med introprogrammet fortsatt har behov for tett oppfølging og arbeidsrettet aktivitet. Behovet forventes å øke ytterligere i 2018-2019.

Kommunen har spart store beløp på utgifter til midlertidig botilbud. Grunnet mindre press i boligmarkedet, og kommunens boligsosiale satsning for å bistå vanskeligstilte på boligmarkedet med varig bolig, har Sandnes redusert andelen bostedsløse i kommunen. Sandnes ikke har kommunal bostøtte, og alle boutgifter belastes sosialhjelpen.

Kommunens sykefravær har økt fra 7,5 % i 2016 til 11,8 i 2017.