Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Sandnes

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Sandnes

Brutto driftsutgifter målt både per innbygger og per meter veg med og uten avskrivninger var svært lave. Investeringer til kommunale veger var høyest i 2014 og 2015, men gikk ned med 40 % i 2016 for så å øke med 40 % i 2017. 

I 2017 var manuelt rapporterte driftsutgifter til bru, tunnel og vegkonstruksjoner, drenering, skilt og trafikksikring, vegdekker, renhold og vinterdrift svært lave/lavest i nettverket.

De manuelt rapporterte utgiftene var 8,2 % lavere enn samla driftsutgifter i KOSTRA. Det var ikke avvik på rapporterte avskrivninger, men manuelt rapporterte investeringer var 8 % lavere enn samla investeringsutgifter til kommunale veger i KOSTRA. Dette indikerer at Sandnes bør kvalitetssikre regnskapsrutinene for utgiftsføring i kommunekonsernet.

Sandnes hadde nest laveste driftsutgifter per meter kommunal veg, og førte over 30 % av driftsutgiftene på art for vedlikehold av veger. Uten utgifter til vedlikehold og vinterdrift hadde Sandnes kr 82 per meter veg til ordinære driftsoppgaver. Kommunen investerte kr 288 per meter veg - omtrent like mye som Oslo per meter veg og av dette gikk ca. 200 kr per meter veg til vegdekker. Kommunen kartla tilstand og vedlikeholdsetterslep på de kommunale vegene i 2016 og på ny nå i 2018.

Tjenesteprofilen indikerer at Sandnes har lave driftsutgifter, bygger mye nye veger og investerer i vedlikehold. Kartleggingen indikerer svært god tilstand på vegene og lavest vedlikeholdsetterslep i ASSS. Sandnes ser fortsatt ut til å ha en effektiv drift med svært lave kostnader uten å «tære på vegkapitalen» med for lavt vedlikehold, da de finansierer vedlikehold over investeringsbudsjettet. Sandnes bør vurdere om driftsbudsjettet må styrkes når/om det høye investeringsnivået til kommunale veger/vedlikehold reduseres.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017