Publisert: 03.09.2018

Endret: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Sandnes score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Sandnes produksjon innenfor grunnskole 0,8 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes scoret lavest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 33,0 prosent under ASSS-snittet. Sandnes scoret høyest på indikatoren nasjonale prøver 8. trinn som lå 7,0 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Sandnes har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 3,4 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren antall elever og eksamen mest opp med 6,4 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 4,3 prosent. I tillegg gikk indikatoren antall elever og nasjonale prøver 5. trinn opp med 5,2 prosent, hvorav sterkere resultater bidro med 3,1 prosent. Motsatt gikk indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO ned med 1,2 prosent.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Sandnes score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehager.

I 2017 var Sandnes produksjon innenfor barnehager 1,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Sandnes scoret høyest på indikatoren leke og oppholdsareal som lå 5,8 prosent over ASSS-snittet. Sandnes scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 5,9 prosent under ASSS-snittet.  

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Sandnes har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes ned med 0,6 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk ned med 4,0 prosent, mens de andre indikatorene hadde økning.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Sandnes score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Sandnes produksjon innenfor barnevern 1,7 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 23,2 prosent under ASSS-snittet. Sandnes scoret høyest på indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet som lå 26,3 prosent over ASSS-snittet og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse lå 25,2 prosent over.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Sandnes har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes ned med 4,6 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder mest ned med 9,0 prosent og indikatoren barn omfattet av barnevernsundersøkelse gikk ned med 7,7 prosent. Alle indikatorene innenfor barnevern viste nedgang fra 2016 til 2017.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene


Figur 4 viser Sandnes score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Sandnes produksjon innenfor kommunehelse 9,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes hadde lavest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 24,0 prosent under ASSS-snittet og indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll 18,2 prosent under. Sandnes hadde høyest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 11,4 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Sandnes har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 2,3 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren legetimer per uke mest opp med 4,7 prosent og indikatoren gravide som har møtt til svangerskapskontroll gikk opp med 3,8 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utg. av 1. skoletrinn mest ned med 6,8 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene


Figur 5 viser Sandnes score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Sandnes produksjon innenfor pleie og omsorg 3,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Sandnes hadde høyest score på indikatoren timer dagsenter som lå 42,6 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer praktisk bistand lå 19,5 prosent over. Sandnes hadde lavest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 30,9 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer støttekontakt lå 27,1 prosent under.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Sandnes har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Sandnes opp med 5,7 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Sandnes gikk indikatoren legetimer mest ned med 20,2 prosent og indikatoren fysioterapeuttimer gikk ned med 14,5 prosent. Motsatt gikk indikatoren timer støttekontakt mest opp med 29,5 prosent og indikatoren timer praktisk bistand gikk opp med 21,7 prosent. Indikatoren timer helsetjenester i hjemmet gikk mest ned med 15,2 prosent.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Sandnes score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

I 2017 var Sandnes produksjon innenfor sosiale tjenester 8,6 prosent lavere enn ASSS-snittet. Sandnes hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 46,6 prosent under ASSS-snittet. Lav score på denne indikatoren viser at Sandnes hadde relativt mange sosialhjelpsmottakere under 25 år. Sandnes hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 7,4 prosent over ASSS-snittet.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017