Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Sandnes

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

For hjemmetjenestebrukere 0-66 år ligger Sandnes omtrent på snittet for bistandsbehov, mens utgiftene til hjemmetjenestebrukerne i denne alderen ligger godt under gjennomsnittet.  

Andelen institusjonsbeboere 0-66 år ligger lavest i ASSS. 

Utgiftene per utviklingshemmet i kommunen ligger lavest i nettverket. Sandnes er blant de med høyest andel utviklingshemmede beboere i bolig med heldøgns omsorg, mens utgiften per beboer ligger godt under snittet, på 77 %. 

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen for innbyggere 67 år og eldre, ligger Sandnes litt under ASSS-gjennomsnittet for de fleste indikatorene.  

For hjemmetjenestebrukerne i denne gruppen ligger utgiftene litt over snittet per bruker, mens bistandsbehovet ligger litt under gjennomsnittet.  

For innbyggerne over 80 år ligger Sandnes under snittet både i dekningsgrad for institusjon/bolig med heldøgns omsorg og for dekningsgrad på hjemmetjenester.