Publisert: 06.09.2018

Endret: 06.09.2018

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Sandnes kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi 2015-2017

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Figuren under viser hovedtallene for drift og investering i Sandnes de siste tre årene.

I Sandnes gikk brutto driftsresultat opp fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsinntektene økte mer enn driftsutgiftene. Netto driftsresultat utgjorde 287 mill. kroner eller 5,1 prosent av driftsinntektene i 2017, en økning fra 4,9 prosent i 2016. Økningen i netto driftsresultat fra 2016 til 2017 kom som resultat av økt brutto driftsresultat, mens økte renteutgifter og økte netto avdragsutgifter trakk i motsatt retning. Renteinntektene utgjorde samme andel av driftsinntektene begge årene.

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Sandnes et underskudd før lån på 167 mill. kroner eller 3,0 prosent av driftsinntektene. Underskuddet før lån var klart mindre i 2017 enn året før. Denne endringen skyldes i hovedsak lavere netto investeringsutgifter, men også høyere brutto driftsresultat bidro til å redusere underskuddet før lån.

Hovedtall drift og investering

Figuren og tabellen fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Sandnes et økt finansieringsbehov på 12 mill. kroner. De to foregående årene bidro premieavviket til et redusert finansieringsbehov med 23 mill. kr i 2016 og 51 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Sandnes kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl. Oslo) 2015-2017

Tidligere så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Sandnes kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Sandnes kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Sandnes sammenliknes med seg selv, er Sandnes utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figuren under viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Sandnes og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Sandnes enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Sandnes har hatt en annen utvikling enn de øvrige ASSS-kommunene.

Figuren under viser at Sandnes hadde lavere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015- 2017.  Figuren viser også at Sandnes’ brutto driftsresultat gikk opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Sandnes’ brutto driftsresultat 0,9 prosentenheter eller om lag 50 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Figuren viser videre at Sandnes hadde høyere renteinntekter og lavere renteutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Sandnes hadde imidlertid høyere netto avdragsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene dette året. Alt i alt dette bidro dette til at Sandnes hadde samme netto driftsresultat som de øvrige ASSS-kommunene i 2017, målt som andel av driftsinntektene.

Sandnes hadde høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, men netto investeringsutgifter gikk ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. Sandnes’ netto investeringsutgifter i 2017 var 4,2 prosentenheter eller om lag 240 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Sandnes hadde lavere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, men forskjellen var mindre i 2017 enn året før. Når Sandnes hadde lavere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, kan det forklares med høyere netto investeringsutgifter og lavere brutto driftsresultat, mens høyere renteinntekter og lavere renteutgifter trakk i motsatt retning.  Avviket mellom Sandnes og de øvrige ASSS-kommunene på 3,6 prosentenheter utgjorde om lag 200 mill. kroner.

Premieavviket ga Sandnes et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 30 mill. kr høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Sandnes’ finansieringsbehov om lag 25 mill. kroner lavere enn de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 30 mill. kroner lavere. Dette fanges ikke opp av figuren.