Publisert: 17.09.2018

Sandnes hadde et netto driftsresultat i 2017 på 5,1 prosent. Dette var en svak økning fra året før. Samtidig gikk kommunens netto investeringsutgifter ned fra et relativt høyt nivå. Dette ga en klar nedgang i underskudd før lån fra 2016 til 2017 og bidro også til nedgang i netto gjeld. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 60 prosent av inntektene i 2016 til 57 prosent i 2017. 

Sandnes hadde om lag samme netto driftsresultat som de øvrige ASSS-kommunene. Det er nedgangen i netto investeringsutgifter som skiller Sandnes fra de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Men Sandnes hadde likevel høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene, selv om forskjellen var mindre enn årene før. Sandnes hadde noe høyere netto gjeld enn de øvrige ASSS-kommunene. I både 2017 og 2016 hadde Sandnes en netto gjeld som var om lag 6 prosentenheter høyere enn de øvrige ASSS-kommunene målt i forhold til inntektene. 

I 2017 var inntektene i Sandnes om lag 7 ½ prosent lavere enn landsgjennomsnittet når vi korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov etc.Når vi tar utgangspunkt i inntektsnivået til Sandnes, hadde kommunen relativt høye utgifter til pleie og omsorg og relativt høyt netto driftsresultat målt i kroner per innbygger. Motsatt hadde kommunen relativt sett lave netto renteutgifter og avdrag. Målt i prosent hadde Sandnes relativt sett lavest utgifter til barnevern. 

Når vi ser på sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Sandnes i 2017 om lag på ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 6 prosent høyere enn ASSS-snittet. I 2017 økte Sandnes kommunes produksjon av tjenester om lag 1 ½ prosent mer enn økningen i utgiftsbehov, men samtidig hadde Sandnes en nedgang i effektivitet på om lag ½ prosent. 

I 2017 hadde Sandnes høyest produksjon innenfor pleie og omsorg og barnevern var den tjenesten der Sandnes var mest effektiv. Fra 2016 til 2017 hadde Sandnes en økning i produksjon av tjenester innenfor pleie og omsorg på om lag 5 ½ prosent og effektiviteten økte med om lag 1 prosent