Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Sandnes

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Tallene viser at Sandnes prioriterer kommunehelsetjenester sett under ett, betydelig lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Kommunens ressursbruk er 12 % lavere enn ASSS-snittet i 2017 og har sunket med 1 % fra 2016 sammenlignet med de andre kommunene.

Netto driftsutgifter til kommunehelse pr. innb. er 13 % lavere enn ASSS-snitt i 2017 og lavest blant ASSS-kommunene. Imidlertid er det en økning på 1 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Sandnes var høyere enn snittet i 2017. Økningen var på 7,7 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 6,9 %. Det ser ut som mye av den økte utgiften i 2017 gikk til helsestasjons-/skolehelsetjenesten, og resten til diagnose, behandling og rehabilitering.

Dekningsgrader

Årsverk på helsestasjonen totalt viser at Sandnes var 10 % under gjennomsnittet for ASSS kommunene i 2017. Kommunen var enda lavere i 2016 og har nå beveget seg nærmere snittet for kommunene. Årsverksinnsatsen på helsestasjonen totalt var betydelig større i 2017 enn i 2016, og årsverk av helsesøstre viser også en økning fra i fjor.

Tallene fra den manuelle rapporteringen viser også at årsverksinnsatsen på helsestasjonen til aldersgruppen 0-5 år, har økt i 2017. Sandnes har likevel lavest nivå av alle ASSS-kommunene på denne indikatoren både i 2016 og i 2017, og er betydelig under ASSS-snitt. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst er 98 %, og andelen har vært høy i treårs-perioden. Kommunen har høy gjennomføringsgrad også på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten pr 1000 innb. 6-20 år har også økt i 2017. De fleste kommunene har økt innsatsen siste år. Sandnes har økt litt mer enn gjennomsnittlig for ASSS, og nivået har nærmet seg ASSS-snittet, men fortsatt er kommunen betydelig lavere; 12 % under snitt.

Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har økt. Kommunen har imidlertid fortsatt lavest årsverksinnsats ergoterapeuter av ASSS-kommunene. Legeårsverk pr. 10000 innbyggere har også økt, men kommunen er blant de med lavest årsverksinnsats av leger. Vi ser også at Sandnes mangler liste-kapasitet.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten i Sandnes er noe under gjennomsnittet for ASSS-kommunene. I 2017 var sykefraværet på 8,2 %. Dette var imidlertid en stor økning fra året før, da fraværet var på 6,5 %.

Sandnes har høyest målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen av ASSS-kommunene.