Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Sandnes

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Sandnes

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes i stor grad av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen samlet for alle trinn er tilnærmet som gjennomsnittet for ASSS.  

Andelen elever med spesialundervisning har sunket noe de siste tre årene og er nå vesentlig lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og dette gjelder også når det er korrigert for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Antall årstimer per elev med spesialundervisning er på samme nivå som gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det er med andre ord færre som får, og de som får spesialundervisning, får like mange timer som gjennomsnittet.  

Sykefraværet på 7,7 prosent har økt noe fra i fjor, men er fortsatt lavere enn gjennomsnittet i ASSS.   

Sandnes har netto driftsutgifter per elev som er lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, og dette gjelder også når det er korrigert for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Sandnes har hatt en reduksjon fra 2016 i utgifter til grunnskoleundervisning når vi tar hensyn til prisutvikling. Dette er forventet tatt i betraktning utiklig av indikatorene nevnt over.  

På nasjonale prøver har Sandnes samlet sett og på alle trinn, en større andel elever på de høyeste mestringsnivåene enn i 2016. Økningen i andel elever på de høyeste mestringsnivåene gjelder alle prøvene bortsett fra regning på 8. trinn og lesing på 9. trinn. På 8. trinn har Sandnes samlet for alle prøvene, en større andel på de øverste mestringsnivåene sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS, og en lavere andel på 5. og 9. trinn. Eksamensresultatene i Sandnes ligger på gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Dette er en bedring fra i fjor.  

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.