Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnevern. Sandnes

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om barnevern i Sandnes

Sandnes har en ressursbruksindikator på 66, noe som betyr at kommunen bruker 34 % mindre på barneverntjenester enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene, etter at vi har korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter. Netto driftsutgifter pr innbygger i målgruppen ligger også lavest i nettverket. Sandnes kommune har gode levekår, slik at det er forventet at kommunen skal bruke mindre ressurser på barnevern enn det øvrige nettverket. Samtidig er det i ressursbruksindikatoren korrigert for forskjeller i utgiftsbehov, herunder levekår, så slik sett bruker kommunen relativt lite ressurser på barnevern. Hovedårsaken til at kommunen har et lavt ressursbruk er lave utgifter til drift av barnevernet, få barn som er plassert utenfor hjemmet og produksjon av tiltak gjennom egen tiltaksavdeling.  

Sandnes har 12 % færre barn med barneverntiltak enn snittet for ASSS-kommunene. 75 % av barna får hjelp i hjemmet. Andel barn som er plassert ligger 38 % under snitt og lavest i nettverket. Mange av de øvrige kommunene i nettverket har bosatt enslige mindreårige flyktninger gjennom barnevernet, det gjør ikke Sandnes og dette forklarer delvis at kommunen ligger lavt på dette nøkkeltallet.  

Kommunen har i mange år hatt et særlig fokus på barn 0-5 år og tidlig innsats. Andel barn med tiltak i denne aldersgruppen ligger 21 % over snitt og høyest i nettverket.  

Sandnes har over tid hatt lave enhetskostnader på alle tre barnevernfunksjoner. Kommunen ligger 13 % under snitt på drift av barneverntjenesten (f 244). Brutto driftsutgifter pr barn som ikke er plassert ligger 31 % under snittet i nettverket, og dette er 13 % lavere enn i fjor. Brutto driftsutgifter pr barn som er plassert er også lavest sett i forhold til resten av nettverket, dette skyldes økt bruk av familie og nettverk ved plasseringer, lite bruk av institusjon, samt begrenset kjøp av ettervernstiltak.  

Sandnes kommune har ett lavt sykefravær og gode resultater på kvalitetsindikatorene.