Publisert: 10.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall barnehager. Sandnes

Tjenesteprofil 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Barnehage i Sandnes

Netto driftsutgifter i Sandnes er 11 prosent under gjennomsnittet og lavest i ASSS-nettverket

 Andelen 1-2 åringer i barnehage er 6,1 prosent lavere enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Det er nedgang på 2,4 prosentpoeng fra 2016 og lavest i nettverket.

 Sandnes har hatt en prosentpoengs nedgang i andel ansatte med barnehageutdanning eller annen godkjent utdanning. Kommunen har hatt en økning på 1,1 prosentpoeng på andel ansatte menn i barnehagene. Til tross for økning ligger kommunen lavest i nettverket på denne indikatoren.

Antall barn per ansatt er redusert fra 2016 er ikke lenger høyest i nettverket.

 I Sandnes vil den lave dekningsgraden for 1-2 åringer, lav bemannings og en lav andel ansatte med barnehagelærerutdanning være med å forklare de lave utgiftene.

 På barnehageområdet er det mange av de samme faktorene som påvirker både utgifter og kvalitet. Det er vanskelig å måle kvalitet i barnehagene direkte, derfor bruker vi ofte følgende som indikatorer: personalets utdanningsnivå, bemanningstettheten, sykefraværet og brukertilfredsheten. Det lave sykefravær kan ses som positivt for kvaliteten. Sandnes ligger her tilnærmet snitt i nettverket. En lav bemanningstetthet og lav andel med barnehagelærerutdanning kan utfordre kvaliteten i barnehagene. Sandnes har høyere antall barn per årsverk både i kommunale og private barnehager enn gjennomsnittet.