Publisert: 14.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall samferdsel. Oslo

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om samferdsel i Oslo

Brutto driftsutgifter per meter veg uten avskrivninger fra KOSTRA er høyest i nettverket, 140 % over snitt. Manuelt rapporterte driftsutgifter uten avskrivninger per meter veg er 76 % over snitt i ASSS.

Oslo har både i nettverket og i egen organisasjon hatt sterkt fokus på at strategisk og systematisk arbeid med indikatorutvikling og tilstandskartlegging på samferdselsområdet skal gi grunnlag for prioriteringer. Dette vises i regnskapstall der Oslo kan vise til en betydelig satsing på kommunale vegerstore utfordringer med lav veistandard og høyt vedlikeholdsetterslep sammenlignet med gjennomsnittet i ASSS-nettverket. 

Oslo kartla tilstand og vedlikeholdsetterslep på kommunale veger i 2016/17 etter Multiconsult sin metode som ble brukt i KS FoU-rapport i 2015. Resultatet viser at Oslo har lavest andel adkomst og GS-veger med akseptabel tilstand, nest lavest andel gate og samleveger med akseptabel tilstand og nest høyest vedlikeholdsetterslep på kr 1 600 per meter veg. Det blir gjennomført ny kartlegging i alle ASSS-kommunene i 2018, som Oslo har tatt initiativet til der resultatene gir grunnlag for en oppdatert «FoU-rapport» fra Multiconsult.  

Manuell rapportering fra Oslo for 2017 viser at driftsutgiftene målt per meter kommunal veg er høyest og betydelig over snitt i nettverket. Driftsutgiftene til vegdekker, skilt og trafikksikring ligger høyt over snitt, og spesielt kostnadene til renhold er høyest i nettverket.

Her finner du mer informasjon

Figurene nedenfor inneholder flere detaljer.

Brutto driftsutgifter uten avskrivninger per meter kommunal vei 2017. Manuelt rapportert til KS

Samferdsel: Driftsutgifter uten avskrivninger kommunal veg 2017

Samferdsel: vedlikehold, rehabilitering- og investeringer kommunal vei uten avskrivninger i 2017