Publisert: 03.09.2018

Hva er en produksjonsindeks?

En produksjonsindeks er et samlemål for kommunenes tjenestetilbud basert på produksjonsindikatorer for utvalgte sektorer og sier noe om nivået på produksjonen i forhold til størrelsen på målgruppen for tjenestene. Indeksen er ment å vise hvor godt tjenestetilbud som blir gitt til innbyggerne i ulike målgrupper.

Produksjonsindeks grunnskole

Tabell 1. Produksjonen innenfor grunnskole måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 1 viser Oslos score på indikatorene som inngår i produksjonsindeksen for grunnskole. Resultatene for nasjonale prøver er gjennomsnittet av engelsk, lesing og regning og resultatene for eksamen er gjennomsnittet av skriftlig engelsk, matematikk, norsk og norsk sidemål. Resultatene er korrigert for sosioøkonomiske variable som forskjeller i andel barn med enslig forsørger og innbyggernes utdanningsnivå. Læringsmiljø er satt lik gjennomsnittet av vurdering for læring og motivasjon 7. og 10 trinn, der vurdering for læring teller 60 prosent og motivasjon 40 prosent.

I 2017 var Oslos produksjon innenfor grunnskole 0,5 prosent høyere enn ASSS-snittet. Oslo scoret høyest på indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO som lå 8,4 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 2 viser hvordan produksjonen innenfor grunnskole i Oslo har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 2,3 prosent, mens ASSS-snittet økte med 1,7 prosent.

I Oslo gikk indikatoren innbyggere i alderen 6-9 år med plass i SFO mest opp med 3,8 prosent. Alle indikatorer viste økt produksjon, men det var noe nedgang i resultatene for nasjonale prøver 5. og 8. trinn.

Tabell 2. Prosentvis endring i produksjon grunnskole fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnehage

Tabell 3. Produksjonen av barnehagetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 2 viser Oslos score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnehage

I 2017 var Oslos produksjon innenfor barnehager 3,9 prosent lavere enn ASSS-snittet. Oslo scoret lavest på indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning som lå 9,7 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 4 viser hvordan produksjonen innenfor barnehager i Oslo har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 0,8 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,5 prosent.

Både indikatoren ansatte med barnehagelærerutdanning og indikatoren korrigerte oppholdstimer gikk opp med 0,9 prosent.

Tabell 4. Endring i produksjon barnehager fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks barnevern

Tabell 5. Produksjonen innenfor barnevern måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 3 viser Oslos score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for barnevern.

I 2017 var Oslos produksjon innenfor barnevern 10,5 prosent lavere enn ASSS-snittet. Oslo scoret lavest på indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet som lå 22,1 prosent under ASSS-snittet. Oslo scoret høyest på indikatoren undersøkelser med behandlingstid på under tre måneder som lå 3,9 prosent over ASSS-snittet.

Tabell 6 viser hvordan produksjonen innenfor barnevern i Oslo har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo oppmed 1,2 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,6 prosent.

I Oslo gikk indikatoren barn med tiltak som er plassert av barnevernet mest opp med 2,3 prosent og indikatoren barn med tiltak som ikke er plassert av barnevernet gikk opp med 1,8 prosent.

Tabell 6. Endring i produksjon barnevern fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks kommunehelse

Tabell 7. Produksjonen av helsetjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 4 viser Oslos score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for kommunehelsetjeneste.

I 2017 var Oslos produksjon innenfor kommunehelse 3,2 prosent høyere enn ASSS-snittet. Oslo hadde høyest score på indikatoren årsverk av ergoterapeuter som lå 19,0 prosent over ASSS-snittet. Oslo hadde lavest score på indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst som lå 10,2 prosent under ASSS-snittet.

Tabell 8 viser hvordan produksjonen innenfor kommunehelsetjeneste i Oslo har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 4,7 prosent, mens ASSS-snittet økte med 3,2 prosent.

I Oslo gikk indikatoren årsverk av ergoterapeuter mest opp med 29,7 prosent og indikatoren nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter hjemkomst gikk opp med 10,2 prosent. Motsatt gikk indikatoren barn som har fullført helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn ned med 16,2 prosent.

Tabell 8. Endring i produksjon kommunehelsetjeneste fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks pleie og omsorg

Tabell 9. Produksjonen innenfor pleie og omsorg måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 5 viser Oslos score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for pleie og omsorg.

I 2017 var Oslos produksjon innenfor pleie og omsorg 0,3 prosent lavere enn ASSS-snittet. Oslo hadde lavest score på indikatoren timer helsetjenester i hjemmet som lå 28,3 prosent under ASSS-snittet og indikatoren timer støttekontakt lå 19,6 prosent under. Oslo hadde høyest score på indikatoren fysioterapeuttimer per beboer som lå 25,5 prosent over ASSS-snittet og indikatoren timer dagsenter lå 13,7 prosent over.  

Tabell 10 viser hvordan produksjonen innenfor pleie og omsorg i Oslo har endret seg fra 2016 til 2017. Samlet sett gikk produksjonen i Oslo opp med 1,1 prosent, mens ASSS-snittet gikk opp med 0,3 prosent.

I Oslo gikk indikatoren timer omsorgslønn mest opp med 7,8 prosent og indikatorene timer praktisk bistand og timer helsetjenester i hjemmet gikk opp med henholdsvis 5,1 og 4,7 prosent. Motsatt gikk indikatoren fysioterapeuttimer per uke mest ned med 4.2 prosent og indikatoren langtids oppholdsdøgn i institusjon gikk ned med 3,6 prosent.

Tabell 10. Endring i produksjon pleie og omsorg fra 2016 til 2017

Produksjonsindeks sosiale tjenester

Tabell 11. Produksjon innenfor sosiale tjenester måles ved hjelp av disse indikatorene

Figur 6 viser Oslos score på kriteriene som inngår i produksjonsindeksen for sosiale tjenester.

I 2017 var Oslos produksjon innenfor sosiale tjenester 3,3 prosent høyere enn ASSS-snittet. Oslo hadde høyest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere under 25 år som lå 42,4 prosent over ASSS-snittet. Høy score på denne indikatoren viser at Oslo hadde relativt få sosialhjelpsmottakere under 25 år. Oslo hadde lavest score på indikatoren sosialhjelpsmottakere 25 år og over som lå 12,0 prosent under ASSS-snittet.

Dokumentasjon og mer informasjon

Lenkeblokk Icon Nærmere om produksjonsindekser og effektivitet 2017