Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall pleie og omsorg. Oslo

Tjenesteprofil innbyggere under 67 år

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere under 67 år

Kommunen ligger blant de høyeste i nettverket når det gjelder utgifter til hjemmetjenestebrukere 0-66 år, mens utgifter per innbygger i samme aldersgruppe ligger under gjennomsnittet. Dette tyder på at det er en liten del av innbyggerne i aldersgruppen som mottar hjemmetjenester.  

Ellers er det tallene for tjenester til utviklingshemmede (TTU) som peker seg ut i profilen. TTU-tallene gjelder bare bydel Stovner. Andelen utviklingshemmede i befolkningen er høyest i ASSS, 30 % over snittet. Utgiftene per utviklingshemmet ligger 21 % over snittet. Andelen utviklingshemmede som bor i bolig med heldøgns bemanning ligger omtrent på snittet, mens utgiftene per beboer ligger høyest i nettverket.  

Tjenesteprofil innbyggere 67 år og eldre

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om pleie- og omsorgstjenester til innbyggere 67 år og eldre

Tjenesteprofilen for innbyggere over 67 år viser at for de fleste indikatorene ligger Oslo noe lavere enn snittet i ASSS.  

For hjemmetjenestebrukere 67 år eller eldre, så ligger utgiftene godt under gjennomsnittet – 10 % under per innbygger og det samme per bruker. Det gjennomsnittlige bistandsbehovet ligger også litt under gjennomsnittet (4 %), men ikke like mye som utgiftene.  

Oslo har lavere tilgang på lege i institusjon, med 83 % av gjennomsnitt.