Publisert: 06.09.2018

Endret: 06.09.2018

Grunnlag

Grunnlaget for tallene som refereres her er SSBs konsernregnskapsstatistikk, jf. nærmere redegjørelse om formål og datagrunnlag i egen boks. Hovedtrekkene i utviklingen i Oslo kommunes økonomi 2015-2017 kan leses ut av figur og tabell.

Oslos brutto driftsresultat gikk opp fra 2016 til 2017, et resultat av at driftsinntektene økte prosentvis mer enn driftsutgiftene. Netto driftsresultat i 2017 utgjorde 2547 mill. kroner eller 4,2 prosent av driftsinntektene, en økning fra 3,6 prosent året før. Økningen i netto driftsresultat skyldtes økt brutto driftsresultat og reduserte renteutgifter, mens økte netto avdragsutgifter og reduserte renteinntekter trakk i motsatt retning. 

Korte definisjoner

Korte definisjoner av begrepene som brukes i figurene nedenfor:

* Brutto driftsresultat tilsvarer forskjellen mellom driftsinntekter og driftsutgifter, det vil si overskudd på årets drift før renter og avdrag. Nedgang i brutto driftsresultat skyldes at driftsutgiftene øker mer enn inntektene og vice versa.

* Renteinntekter omfatter renteinntekter, finansielle gevinster og utbytte

* Renteutgifter omfatter renteutgifter og finansielle tap

* Netto avdrag omfatter avdragsutgifter og utlån fratrukket mottatte avdrag på utlån

* Netto driftsresultat viser overskudd på årets drift etter renter og avdrag

* Netto investeringsutgifter er sum investeringsutgifter fratrukket sum investeringsinntekter

* Overskudd før lån viser hvordan årets drift og investeringer påvirker netto fordringer (eller lånegjeld). Det beregnes som netto driftsresultat og renteinntekter fratrukket renteutgifter og netto investeringsutgifter.

Økonomiske hovedtrekk

Over- eller underskudd før lån viser hvordan årets drifts- og investeringsregnskap påvirker netto fordringer. I 2017 hadde Oslo et underskudd før lån på 685 mill. kroner eller 1,1 prosent av driftsinntektene. Dette var et lavere underskudd enn i 2016 da det utgjorde 3,3 prosent av driftsinntektene. Endringen fra 2016 til 2017 kom som følge av reduserte netto investeringsutgifter, økt brutto driftsresultat og reduserte renteutgifter, mens reduserte renteinntekter trakk i motsatt retning. 

Hovedtall drift og investering

Figuren og tabellen fanger ikke opp hvordan premieavviket påvirker finansieringsbehovet. I 2017 ga premieavviket isolert sett Oslo et redusert finansieringsbehov på 27 mill. kroner, mens premieavviket ga økt finansieringsbehov på 21 mill. kr i 2016 og økt finansieringsbehov på 223 mill. kr i 2015.

Sammenlikning av hovedtrekk i Oslo kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene (ekskl. Oslo) 2015-2017

Over så vi på utviklingen i hovedtrekkene i Oslo kommunes økonomi. I dette kapittelet ser vi på i hvilken grad utviklingen i hovedtrekkene i Oslo kommunes økonomi avviker fra de andre ASSS-kommunene. For å unngå at Oslo sammenliknes med seg selv, er Oslo utelatt fra gjennomsnittstallene for ASSS-kommunene. Også Oslo er utelatt.

Figur 2 viser avvik mellom hovedtallene for drift og investering mellom Oslo og de øvrige ASSS-kommunene. Figuren er bygget opp slik at positive verdier betyr at Oslo enten har høyere inntekter, lavere utgifter, høyere overskudd eller lavere underskudd enn de andre ASSS-kommunene. På tilsvarende måte vil endringer i indikatorene over tid bety at Oslo har hatt en annen utvikling enn de andre ASSS-kommunene.

Figur 2 viser at Oslo hadde høyere brutto driftsresultat før avskrivninger enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, og Oslos brutto driftsresultat gikk klart opp i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Oslos brutto driftsresultat 0,8 prosentenheter eller om lag 490 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Figur 2 viser videre at Oslo hadde noe høyere renteinntekter enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017. Renteutgiftene var i 2017 på samme nivå som i de øvrige ASSS-kommunene, mens netto avdragsutgifter var vesentlig høyere. Oslo hadde lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017, noe som kan forklares ved høyere netto avdragsutgifter.  Oslos netto driftsresultat var 0,9 prosentenheter eller om lag 530 mill. kroner lavere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Oslo hadde høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene alle år i perioden 2015-2017, og det var ingen vesentlig endring i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. I 2017 var Oslos netto investeringsutgifter 2,5 prosentenheter eller om lag 1470 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene.

Oslo hadde lavere overskudd før lån enn de øvrige ASSS-kommunene i 2017. Det skyldes at Oslo hadde høyere netto investeringsutgifter, mens høyere brutto driftsresultat og høyere renteinntekter trakk i motsatt retning.

Oslos overskudd før lån gikk opp i forhold til de andre ASSS-kommunene fra 2016 til 2017, noe som i sin helhet kan forklares med at brutto driftsresultat gikk opp.

Premieavviket ga Oslo et finansieringsbehov i 2017 som var om lag 140 mill. kr høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene. I 2016 var Oslos finansieringsbehov om lag 8 mill. kroner høyere enn i de øvrige ASSS-kommunene, mens det i 2015 var om lag 460 mill. kroner høyere. Dette fanges ikke opp av figur 2.

Oslo: regnskapsanalyse