Publisert: 17.09.2018

Oslo hadde et netto driftsresultat i 2017 på 4,2 prosent. Dette var en økning fra året før, mens Oslos netto investeringsutgifter sett i forhold til driftsinntektene gikk noe ned. Dermed fikk Oslo lavere underskudd før lån i 2017 enn i 2016. Kommunens netto gjeld gikk ned fra 30 prosent av inntektene i 2016 til 21 prosent i 2017. 

Når vi sammenlikner resultatene i Oslo i 2017 med de øvrige ASSS-kommunene i gjennomsnitt, så hadde ikke de øvrige ASSS-kommunene den samme økningen i netto driftsresultat som OsloOslo hadde likevel lavere netto driftsresultat enn de øvrige ASSS-kommuneneDette har sammenheng med at Oslo har høy nedbetaling av gjeld. 

Oslo er en kommune med befolkningsvekst. For å tilby tjenester til en voksende befolkning har kommunen over lenger tid hatt en høy investeringstakt. Oslo har hatt høyere netto investeringsutgifter enn de øvrige ASSS-kommunene i hele perioden 2015-2017. Likevel gikk Oslos underskudd før lån ned i forhold til de øvrige ASSS-kommunene fra 2016 til 2017. På tross av en periode med høye investeringsutgifter hadde Oslo i 2017 en netto gjeld som var om lag 31 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene målt i forhold til driftsinntektene. Dette var større forskjell enn i 2016 da Oslo hadde en netto gjeld som var om lag 25 prosentenheter lavere enn de øvrige ASSS-kommunene. 

Når vi holder Oslos fylkeskommunale oppgaver utenfor, og korrigerer for forskjeller i utgiftsbehov arbeidsgiveravgift og pensjon, var inntektene i Oslo om lag 1 ½ prosent høyere enn landsgjennomsnittet. Når vi tar hensyn til inntektsnivået i Oslo skiller Oslo seg mest fra øvrige kommuner gjennom relativt lave netto driftsutgifter til administrasjon og relativt høye netto renteutgifter og avdrag. 

Når vi ser på de kommunale sektorene innenfor inntektssystemet så var tjenesteproduksjonen i Oslo i 2017 om lag 1 prosent lavere enn ASSS-snittet, mens effektiviteten var om lag 1 ½ prosent lavere enn ASSS-snittet. I 2017 økte Oslo kommunes produksjon av tjenester om lag ½ prosent mer enn økningen i utgiftsbehov, samtidig som Oslo hadde en nedgang i effektivitet på om lag 2 prosent. 

I 2017 hadde Oslo høyest produksjon innenfor sosialtjeneste og helsetjeneste, og det var innenfor barnevern at kommunen hadde lavest produksjon. Barnevern var den tjenesten der Oslo var mest effektiv i 2017 med om lag 11 ½ prosent over ASSS-snittet, men barnevern var også den tjenesten der Oslo hadde størst nedgang i effektivitet fra 2016 til 2017Det var innenfor helsetjeneste at Oslo hadde størst økning i både produksjon og effektivitet