Publisert: 11.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall kommunehelse. Oslo

Tjenesteprofil 1 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Tjenesteprofil 2 

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

 

Prioritering og behov

Oslo prioriterer kommunehelsetjenester omtrent som eller noe høyere enn ASSS-kommunene gjennomsnittlig gjør. Kommunens ressursbruk er 4 % høyere enn ASSS-snittet i 2017, og var 9 % høyere enn snittet i 2016. Netto driftsutgifter til kommunehelse er 1 % høyere enn snittet i 2017, og har sunket med 4 % fra fjoråret i forhold til de andre ASSS Kommunene. Dette skyldes at veksten i nettoutgifter for kommunehelsetjenester i Oslo er lav i 2017; den var på 2,8 %, mens snittet for ASSS-kommunene var 6,9 %. Vi husker imidlertid at Oslo hadde en betydelig større vekst enn snittet for ASSS-kommunene i 2016. 

Dekningsgrader

Det ser ut til at årsverksinnsatsen innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten har økt i treårsperioden. Den samlede årsverksinnsatsen til fysio- og ergoterapeuter har også økt i perioden, mens innsatsen av legeårsverk har vært stabil. Kommunen har imidlertid betydelig ledig liste-kapasitet.

Årsverksinnsatsen på helsestasjonen pr. 1000 innbygger 0-5 år har økt og nivået i 2017 er betydelig over ASSS-snitt. Andelen familier med nyfødte som har fått hjemmebesøk innen 14 dager etter hjemkomst, har økt jevnt de siste tre årene, og i 2017 var andelen 79 %. Det betyr at kommunens mål, som var 70 % i 2016, er nådd med god margin i 2017. Kommunen har høy gjennomføringsgrad på de andre undersøkelsene på helsestasjonen.

Årsverk i skolehelsetjenesten har også økt, og her har kommunen hatt en større økning enn snittet. Det betyr at Oslo er mye nærmere snittet i 2017 enn i 2016. Av elevene på 1. trinn har 87 % gjennomført helseundersøkelse.

Årsverksinnsats av leger i Oslo er noe over ASSS-snitt, og vi ser ser at kommunen har ledig liste-kapasitet.

Produktivitet/enhetskostnader og kvalitet

Sykefraværsprosenten er omtrent som i fjor, i 2017 er den 9,1 %, og kommunen er 3 % høyere enn snitt ASSS i 2017.

Målt produksjon pr. årsverk på helsestasjonen 0-5 år var lavt i forhold til ASSS-snitt.

Ønske om bedre indikatorer for innsats og kvalitet

Når det gjelder tjenesteproduksjon innen re-/habiliteringstjenesten, hvem som er brukere av fysio- og ergoterapitjenester samt tildeling av hjelpemidler finnes det ikke statistikk tilgjengelig for kommunene i dag. Dokumentasjonen i de kommunale fagsystemene er også mangelfull. Imidlertid er disse tjenestene av stor betydning for brukere som ønsker å forbedre/ivareta sitt funksjonsnivå og sin selvstendighet. Oslo kommune håper at framtidig statistikk vil kunne synliggjøre disse tjenestene.