Publisert: 08.09.2018

Nøkkeltall

Tabell 1. Nøkkeltall grunnskole. Oslo

Tjenesteprofil

I tjenesteprofilen er indikatorene indekserte, hvor snitt for nettverket er satt til 100. Fullstendig navn på hver indikator finnes i tabell 1.

Om grunnskole i Oslo

Utgiftsnivået innen grunnskole påvirkes hovedsakelig av faktorene gruppestørrelse, skolestørrelse, bruk av spesialundervisning og sykefravær.  

Gruppestørrelsen samlet for 1.-10. trinn er høyest i Oslo av ASSS-kommunene. Bare Bærum har større gruppestørrelse på 5.-7. trinn og 8.-10 trinn. Dette er en endring fra i fjor der Oslo på alle trinn hadde gruppestørrelsen høyere enn for gjennomsnittet i ASSS. Større grupper og skoler gir i seg selv lavere utgifter. 

Oslo har hatt en liten nedgang i andel elever med spesialundervisning fra 2016. Andel elever som får spesialundervisning er 7,6 prosent som er rett over gjennomsnittet for ASSS, 7,5 prosent. Kommunen har hatt en liten økning i årstimer spesialundervisning pr elev, men gir likevel mindre enn gjennomsnittet i ASSS. Det er med andre ord mange som får, men de som får spesialundervisning, får færre timer enn gjennomsnittet i ASSS.  

Oslo er den kommunen som har den høyeste andelen innvandrerbefolkning og den høyeste andelen elever som får særskilt norskopplæring. I tillegg øker elevtallet i Oslo mer enn gjennomsnittet for ASSS. I perioden 2015-2017 var denne veksten på 3098 elever, mens Drammen som har lavest elevtallsøkning, hadde en økning i samme periode på 118 elever. Disse forholdene gjør at Oslo står i en særstilling i ASSS-nettverket.

Sykefraværet er på 7,9 prosent. Dette er litt høyere enn i 2016 og litt lavere enn gjennomsnittet i ASSS, som er 8,3 prosent.  

Netto driftsutgifter per elev er som i fjor, høyest av ASSS-kommunene. Driftsutgiftene øker fra 2016 og også når vi tar hensyn til prisutvikling. Når det korrigeres for utgiftsbehov, arbeidsgiveravgift og pensjonsutgifter, ligger Oslo også høyest. Indikatoren andel elever med særskilt norskopplæring, er sannsynligvis noe av forklaringen for at Oslo ligger høyt i ressursbruk på grunnskole. I tillegg nevner kommunen et utbredt spesialskoletilbud som i seg selv er kostbart, og høyt lønnsnivå, som faktorer som drar utgiftsnivået opp. 

Læringsresultater har vært jevne de siste årene og ligger godt over gjennomsnittet for ASSS-nettverket på alle trinn. Eksamensresultatene ligger på snittet for ASSS. Det er imidlertid variasjoner mellom skoler og internt på den enkelte skole. Dette trekker kommunen fram som en utfordring det jobbes kontinuerlig med for å sikre at undervisningen tilpasses den enkelte elevs forutsetninger og behov uavhengig av skole eller gruppe.  

Foreldrenes utdanningsnivå og andre sosioøkonomiske forhold kan påvirke barnas skoleprestasjoner. Når resultatene skal drøftes er det viktig også å se på forskningen knyttet til skolenes faktiske bidrag til elevenes resultater.